Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2017 – 2018

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/01/2018 - 16:53 | Author: Newsroom

« εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σχ. έτ. 2017- 2018»

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-11 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 (Φ.Ε.Κ. 561/Β/2011) απόφασης Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή των διατάξεων … για τις , αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης», όπως ισχύει κατόπιν των ρυθμίσεων που επήλθαν με τις διατάξεις της παρ. 2, υποπεριπτώσεις α), β) και γ) του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/A/2013) «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»,

Loading...
  • europalso

    ideascentral