• Κλειστά τα σχολεία Δήμου Διδυμοτείχου 9/1/2017

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/01/2017 - 13:12 | Author: Newsroom

  Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Δ ι δ υ μ ο τ ε ί χ ο υ
  Έχοντας υπόψη:
  1)- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγρ. 4 περίπτ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2)- Τις διατάξεις του Ν.

  3013/2002 (ΦΕΚ 102/τεύχος Α΄/01-05-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»
  3)- Το Τοπικό Σχέδιο «Ξενοκράτης-Χιονοπτώσεις-Παγετός»
  4)- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Διδυμοτείχου.
  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
  Λόγω της και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν στην διοικητική περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου Διδυμοτείχου, αύριο Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 δεν θα λειτουργήσουν οι Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης και της Β/θμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Διδυμοτείχου και Μεταξάδων.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

  Loading...