• Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 23.9.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/09/2016 - 15:37 | Author: Newsroom

  Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  ➢ Ἀποκλειστικόν! Τί ἀναφέρει ἡ «ἀπόρρητος» ἔκθεσις διὰ τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης;

  ➢ Ἁγιορείτικη ἐξιχνίασις συνοδικῶν κριμάτων.

  Ἀποκαλύπτομεν ὅτι τὰ κείμενα τοῦ Κολυμβαρίου εἶναι παρηλλαγμέναι ἀντιγραφαὶ παπικῶν ἐγκυκλίων. Τοῦ μοναχοῦ π. Ἐπιφανίου Καψαλιώτου.
  ➢ Ἀναγκαία ἡ ἀληθὴς ἑνότης. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
  ➢ Ποίους τρόπους δύναται νὰ μετέλθη ὁ ἀντισυνοδικὸς ἀγών;
  ➢ Τὸ Μασονικὸν Παρασκήνιον ὡς «ὑπομόχλιον» τῆς Ἱστορίας. Πῶς ἐδημιουργήθη ἡ «Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν»;
  ➢ Τὸ νέον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ εὐθύνη τῶν θεολόγων. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
  ➢ Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀπέθανε καὶ θάπτεται ἐκτὸς ὀρθοδόξου κοιμητηρίου. Τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου.
  ➢ Πολλοὶ Ἐπίσκοποι παραπλανοῦν, χρησιμοποιοῦντες λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. Τοῦ κ. Ἰωάννου Ρίζου.
  ➢ Ἀνομολόγητος ὕβρις-ἐπίθεσις ὑπουργοῦ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.
  ➢ «Ὑπουργὸς τῆς κυβερνήσεως, ἀρχηγὸς πολιτικῶν κινητοποιήσεων κατὰ τῆς Ἐκκλησίας».
  ➢ Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἐπυροδότησε δραματικὰς ἐξελίξεις!
  ➢ Τὸν οὑμανισμὸν θέτει ὑπεράνω τῆς ἀληθείας ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
  ➢ Οἱ Ἐπίσκοποι ποὺ δὲν ὑπέγραψαν.
  Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

  Loading...