Καταργούνται οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης – Παράταση της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. άλλων Υπουργείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/06/2015 - 17:48 | Author: Newsroom

Την κατάργηση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και την Παράταση της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. άλλων υπουργείων , προβλέπει ρύθμιση που εντάχθηκε στο τελικό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 69
Θέματα μη τυπικής εκπαίδευσης

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), δημόσιες και ιδιωτικές, οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν με βάση τον ν.

4186/2013 (Α΄ 193).

Τα τμήματα κατάρτισης των ειδικοτήτων των καταργούμενων Σ.Ε.Κ. αποτελούν εφεξής αυτοτελή αντίστοιχα τμήματα για τους έχοντες ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα οποία μεταφέρονται και εντάσσονται αυτοδικαίως στα πλησιέστερα κατά τόπον δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων αυτών θα λαμβάνουν τη βεβαίωση του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Οι μαθητές που είχαν ήδη εγγραφεί στα τμήματα των καταργούμενων Σ.Ε.Κ. συνεχίζουν τις σπουδές τους στα αντίστοιχα τμήματα που δημιουργούνται στα Ι.Ε.Κ.

Μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιευόμενα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τα θέματα ειδικοτήτων, μαθητείας ανά ειδικότητα, η ίδρυση σχετικών Παραρτημάτων σε έκαστο Ι.Ε.Κ. για τις ειδικότητες όπου τούτο είναι αναγκαίο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Καταργείται η διάταξη της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8).

Άρθρο 70
Παράταση της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. άλλων Υπουργείων

Η λειτουργία των ακόλουθων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) παρατείνεται ως ακολούθως:

1. Των ΕΠΑ.Σ. που υπάγονται στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2017.

2. α) Των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού) για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

β) Στην παράγραφο Δ περίπτωση β του άρθρου 2 του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 179) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«βε) Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Ι.Ε.Κ. ως ακολούθως :

Η ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου στο Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου
Η ΕΠΑ.Σ. Ρόδου στο Ι.Ε.Κ. Ρόδου
Η ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης
Η ΕΠΑ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης
Η ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας
Η ΕΠΑ.Σ. Άργους Πελοποννήσου στο Ι.Ε.Κ. Άργους Πελοποννήσου
Η ΕΠΑ.Σ. Θεσσαλονίκης στο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
Η ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου στο Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου»

γ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.

3. Των ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας για ένα εκπαιδευτικό έτος, συγκεκριμένα μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2016.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral