• Κατάλογος εγκεκριμένων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας Ε ΣΤ Δημοτικού

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/08/2015 - 18:17 | Author: Newsroom

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

  Αρ.Πρωτ.Φ52/1035/133897/Δ1/27-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
  ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
  Πληροφορίες : Π. Αγγελόπουλος
  Τηλέφωνο : 210 344 2248

  ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85, άρθρο 60 παρ. 4 και άρθρο 88 παρ.5 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄)
  2. Τις διατάξεις του Ν.2525/97, άρθρο 7 παρ.2 και 3 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
  3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 749/1970, άρθρο 9 παρ.3 (ΦΕΚ 277 τ. Α΄)
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν. 2365/1995 (ΦΕΚ 255 τ. Α’) που καθιερώνει τα κριτήρια της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κατά την δημοσιονομική διαχείριση.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 «Σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20, τ. Α’) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
  6. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης, «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο».
  7. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/ 31-5-2010 (ΦΕΚ 804/2010 Τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης ‹‹Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα›› όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ12 / 520 / 61575 / Γ1 / 30-5-2011 (ΦΕΚ1327 τ. Β’,) Υπουργικής Απόφασης.
  8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ52/63/12873/Γ1/06-02-2012 (ΦΕΚ 253 τ .Β’.) Υπουργικής Απόφασης «Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία».
  9. Το με αριθμό 25 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 21/27-01-2015 τεύχος Α’ «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  10. Την με αριθμό Υ100 ΦΕΚ 299/27-02-2015, τεύχος Β’ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αναστάσιο Κουράκη».
  11. Την με αριθμ. Φ52/631/80521/Δ1/20-05-2015 Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
  12. Το από 30-06-2015 πρακτικό της επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
  13. Την με αριθμ. 39/21-07-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
  14. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

  αποφασίζουμε

  να εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας για τις Ε’ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2015 – 2016, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ TIMH ΕΚΔΟΣΗ
  1 Jus d’orange 1 CLE INTERNATIONALΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Livre de l’élève + DVD Rom 12,90€ 2015
  Cahier d’exercices 10,90€ 2015
  Guide pédagogique 24.90 2015
  Jus d’orange 2
  Livre de l’élève + DVD Rom 13,30€ 2015
  Cahier d’exercices 11,30€ 2015
  Guide pédagogique 24.90€ 2015
  2 Arthur et Lilou 1 TRAIT D’UNION
  Livre de l’élève 2,36€ 2014
  Cahier d’activités 3,00€ 2014
  Livre du professeur 9,50€ 2014
  CD du professeur 5,00€ 2014
  CD de l’ élève (Chansons) 2,00€ 2014
  Arthur et Lilou 2
  Livre de l’élève 2,66€ 2014
  Cahier d’activités 3,00€ 2014
  Livre du professeur 9,50€ 2014
  CD du professeur

  5,00€

  2014

  CD de l’ élève (Chansons) 2,00€ 2014

  Β. Τις παρακάτω διδακτικές σειρές προηγούμενων ετών (των οποίων δεν έχει λήξει η περίοδος των έξι ετών).

  1 ZigZag1

  CLE INTERNATIONALΑΝΟΙΚΤΟΒΙΒΛΙΟ

  Livrede l’élève +CD Audio 13,60€ 2011
  Cahierd’activités 8,90€ 2011
  Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2011
  3 CDAudio ΔΩΡΕΑΝ 2011
  ZigZag2
  Livrede l’élève +CD Audio 13,60€ 2011
  Cahierd’activités 8,90€ 2011
  Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2011
  3 CDAudio ΔΩΡΕΑΝ 2011
  2 Pixel1
  Livrede l’élève +DVD ROM 12,70€ 2011
  Cahierd’activités 8,70€ 2011
  Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2011
  Pixel2
  Livrede l’élève +DVD ROM 12,90€ 2011
  Cahierd’activités 8,90€ 2011
  Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2011
  3 LesPetites Canailles 1

  Φ.Κατρανίδου–Ραπτάκης

  Livrede l’élève 2,70€ 2011
  Cahierd’activitésde l’élève 2011
  Livredu professeur +Cahierd’activités,2 CDAudio ΔΩΡΕΑΝ 2011
  Guidepédagogique 2011
  LesPetites Canailles 2
  Livrede l’élève 2,70€ 2012
  Cahierd’activitésde l’élève 2012
  Livredu professeur +Cahierd’activités,1 CDAudio ΔΩΡΕΑΝ 2012
  Guidepédagogique 2012
  4 LesLoustics 1

  ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑΒΙΒΛΙΑ

  HACHETTE

  Livrede l’élève 13,87€ 2013
  Cahierd’exercices+CDAudio 10,06€ 2013
  Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2013
  CDclasse audio ΔΩΡΕΑΝ 2013
  LesLoustics2
  Livrede l’élève 13,87€ 2013
  AudioCahierd’exercices+CD 10,06€ 2013
  Guidepédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2013
  CDclasse audio ΔΩΡΕΑΝ 2013
  5 Génial1
  Livrede l’élève
  2,22€ 2010
  Cahierd’activités

  EDITIONSNOUVELESPRIT

  A.KOSVOYANNIS

  2010
  Livredu professeur +2CDaudio inclus (livre de l’élève +cahierd’activités avec tous lescorrigés)

  ΔΩΡΕΑΝ

  2010

  Guidepédagogique+CD ROMversion numériqueTBI ΔΩΡΕΑΝ 2010
  Παιδαγωγικόυλικόπουαποτελείται από 32 κάρτες και1αφίσα τηςΓαλλικής Αλφαβήτου 2010
  Génial2
  Livrede l’élève 2,22€ 2010
  Cahierd’activités 2010
  Livredu professeur +2CDaudio inclus (livre de l’élève +cahierd’activités avec tous lescorrigés)

  2010

  Guidepédagogique+CD ROMversion numériqueTBI ΔΩΡΕΑΝ 2010

  Παιδαγωγικόυλικόπουαποτελείται από 30 κάρτες.

  ΔΩΡΕΑΝ

  2010

  6 Le Nouveau Mon ami1

  ΓΑΛΛΙΚΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣ

  Γ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

  & ΣΙΑΟ.Ε

  Livrede l’élève +Cahierd’exercices 2,28€ 2013
  Guidepédagogique +1CD ΔΩΡΕΑΝ 2013
  Le Nouveau Mon ami2
  Livrede l’élève +Cahierd’exercices 2,28€ 2013
  Guidepédagogique +1CD ΔΩΡΕΑΝ 2013

  Β.Ταπαρακάτωπροαιρετικάβοηθήματα :

  Εκδοτικός Οίκος«ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑΒΙΒΛΙΑ-HACHETTE» TIMH ΕΚΔΟΣΗ
  1 DELFPRIMA1.1+CDAudio 16.20€ 2014
  2 DELFPRIMA1+CD Audio 16,20€ 2013
  3 LESAVENTURESD’ALBERT ETFOLIO :Unenouvellefamille+CD MP3 8,49€ 2013
  4 LESAVENTURESD’ALBERTETFOLIO:Halteaux voleurs+CD MP3 8,49€ 2013
  5 LESAVENTURESD’ALBERTETFOLIO:Chezlevéterinaire +CD MP3 8,49€ 2014
  6 LESAVENTURESD’ALBERTETFOLIO:Vive les vacances+CD MP3 8,49€ 2014
  7 LESAVENTURESD’ALBERTETFOLIO:Un heureuxévènement+CD MP3 8,49€ 2014
  Εκδοτικός Οίκος«ΑΝΟΙΚΤΟΒΙΒΛΙΟ–LELIVREOUVERT»
  8 CROQUEVACANCES 2 13,40€ 2014
  Εκδοτικός ΟίκοςΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
  9 GRAM’ACTION,livredel’élève– CDAUDIO 16 2011
  GRAM’ACTION,livreduprofesseur–CDAUDIO 16 2011

  ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΟΥΡΑΚΗΣ

  Loading...