Υποτροφίες για απόφοιτους τεχνικής εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/01/2015 - 22:37 | Author: Newsroom

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών σε νέους που δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας και είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ παρουσιάζονται σε ΦΕΚ που υπογράφτηκε από τον υπουργό Παιδείας.

Οι υποτροφίες παρέχονται στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 -2013 και συγκεκριμένα με MIS 491402 “Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής εμπειρίας”.

Υποτροφία μπορούν να διεκδικήσουν όσοι πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων και είναι δημότες στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη,Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται για τα θεωρητικά μαθήματα, διάρκειας 80 ωρών σε οριζόντιες δεξιότητες, έως 400 € ανά ωφελούμενο (5 € ανά ώρα) και για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στα 480 € ανά ωφελούμενο για κάθε μήνα και για διάστημα έως 6 μήνες από την τοποθέτηση του σε επιχείρηση.

Επιπλέον των ανωτέρω ποσών καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από τους Φ.Υ. προς τον ασφαλιστικό φορέα. Σημειώνεται ότι τα θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 80 ωρών υλοποιούνται αποκλειστικά στις 8 ανωτέρω αναφερόμενες περιφέρειες, ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες, σε επιχείρηση, η οποία δύναται να βρίσκεται και εκτός των ανωτέρω περιφερειών, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του υποτρόφου.

1. Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για επιλογή τους στο πρόγραμμα και η αντίστοιχη μοριοδότηση έχει ως ακολούθως:

Α. Απαραίτητα κριτήρια για ένταξη στον πίνακα υποψηφίων υποτρόφων:

Α.1. Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή ΕΠΑ.Σ. ή ΕΠΑ.Λ

Α.2. Ηλικία (έως 29 ετών κατά την υποβολή της αίτησης)

Α.3. Δημότες εντός των περιφερειών που αναφέρονται πιο πάνω.

Β. Κριτήρια μοριοδότησης για κατάταξη στον πίνακα υποψηφίων υποτρόφων:

Β.1. Βαθμός τίτλου σπουδών.

Για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

Βαθμός πτυχίου Καλώς, 1 μόριο

Βαθμός πτυχίου Λίαν καλώς, 3 μόρια

Βαθμός πτυχίου Άριστα, 5 μόρια

Για τους αποφοίτους ΙΕΚ αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται σύμφωνα με το βαθμό τους για το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης ως εξής:

Βαθμός θεωρητικού μέρους 10 – 12, 2 μόρια

Βαθμός θεωρητικού μέρους 13 – 16, 3 μόρια

Βαθμός θεωρητικού μέρους 17 – 18, 4 μόρια

Βαθμός θεωρητικού μέρους 19 – 20, 5 μόρια

Απόφοιτοι, που περάτωσαν με επιτυχία την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης λαμβάνουν 1 μόριο.

Β.2. Μακροχρόνια ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας).

Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες και λαμβάνουν 5 μόρια.

Β.3. Ηλικία έως 24 έτη λαμβάνουν 5 μόρια.

Ηλικία από 24 έως 29 δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια.

Β.4. Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα). Αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

Έως 6.150 €, 7 μόρια.

Από 6.151 € έως € 10.000 €, 4 μόρια.

Από 10.001 € έως € 15.000 €, 1 μόριο.

Loading...
  • europalso

    ideascentral