Υπενθύμιση οφειλόμενων ενεργειών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014 – 2015

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/06/2015 - 10:51 | Author: Newsroom

Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω :Τα σχετικά με τη λήξη του διδακτικού στα Νηπιαγωγεία ρυθμίζονται από το άρθρο 3 του Π.Δ.

200/98 (ΦΕΚ 161/τ. Α΄).

Εγγραφές
H φοίτηση στο Νηπιαγωγείο των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία 5 ετών την 31ηΔεκεμβρίου του έτους εγγραφής τους σύμφωνα με το άρθρ. 73 του.3518/2006 (ΦΕΚ 272/τ. Α΄) είναι υποχρεωτική. Οι αιτήσεις για εγγραφή των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας θα γίνουν από 1 έως 22 Ιουνίου 2015 σύμφωνα με το Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄) . Θα γραφούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια
της πρώτης ηλικίας και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους τότε μόνο θα εγγραφούν τα νήπια της δεύτερης ηλικίας. Επισημαίνουμε ότι οι εγγραφόμενοι για πρώτη φορά πρέπει να προέρχονται από την καθορισμένη σχολική σας περιφέρεια. Η σχολική περιφέρεια κάθε Νηπιαγωγείου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
Για αιτήσεις εγγραφής νηπίων από άλλη περιοχή απαιτείται έγκρισή μας και μόνο εφόσον έχουν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις των νηπίων που κατοικούν εντός της περιοχής του νηπιαγωγείου. Οι Προϊστάμενοι/ες οφείλουν να παραλαμβάνουν όλες τις αιτήσεις εγγραφής μέχρι και την τελευταία ημέρα (19 Ιουνίου), ανεξαρτήτως αν μπορούν να ικανοποιηθούν. Άρνηση παραλαβής αίτησης με το αιτιολογικό ότι έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των νηπίων δεν επιτρέπεται.
Αν από τη ροή των εγγραφών προβλέπεται ότι το νηπιαγωγείο δε θα μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις εγγραφής παρακαλούμε να ενημερωθεί έγκαιρα (το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου) η Διεύθυνση. Ενδεχομένως να προβούμε σε ανακατανομή της περιοχής των γειτονικών νηπιαγωγείων προκειμένου να αποφευχθεί η διαδικασία της κλήρωσης.
Για τη διαδικασία της κλήρωσης υπενθυμίζουμε τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 200/98:
«10. Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων γίνεται κλήρωση. Στις περιπτώσεις που ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της α’ ηλικίας και παραμένουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια Β’ ηλικίας κι αν οι αιτήσεις είναι πολλές γίνεται κλήρωση.
11. Η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις 21 Ιουνίου, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 12 αυτού του άρθρου, ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόμενων γονέων και κηδεμόνων. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τη σειρά κλήρωσης, το οποίο υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης. Με βάση τη σειρά κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
12. Κατ’ εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια των δύο ηλικιών:
α) Τα δίδυμα αδέρφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς.
β) Τα τέκνα πολυτέκνων, αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόμενα με το νηπιαγωγείο σχολεία.»
Υποδείγματα σχετικά με τη διαδικασία κλήρωσης Υπόδειγμα 1 , Υπόδειγμα 2,Υπόδειγμα 3,Υπόδειγμα 4)
Δικαιολογητικά εγγραφής
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και έχουν αποσταλεί ως Δελτίο Τύπου. Το Α.Δ.Υ.Μ. πλέοναποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής. Θα πρέπει να διευκολύνονται οι γονείς κατά την εγγραφή ως προς τη προσκόμιση του Α.Δ.Υ.Μ., θέτοντας τους ως χρόνο υποβολής την 12η Σεπτεμβρίου 2015. (Το αργότερο τέλος Σεπτεμβρίου)
Επισημαίνουμε ότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθν. Πρόγραμμα Εμβολιασμών(έγγραφο Γ1/115136/16-09-2010 του ΥΠ.Ε.Π.Θ). Σύμφωνα με το ανωτέρω, επιτρέπεται ο μη εμβολιασμός μόνο στην περίπτωση που οι γονείς προσκομίσουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης. (Σχετικό έγγραφο με τα δικαιολογητικά εγγραφής για το σχολικό έτος 2015-16 σας έχει κοινοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας)
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα εδάφια ε΄ και στ΄ της παρ. 3 του άρθρ. 7 του Π. Δ. 201/1998, όπως προστέθηκαν με το άρθρ. 27 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη Δημοτικού εκτός από τα προβλεπόμενα από τις παρ. 3 περιπτ. β) και γ) του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/98, θα πρέπει να προσκομίζουν και βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με το αριθμ. Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 έγγραφο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. (Η διαδικασία αναζήτησης και εκτύπωσης της βεβαίωσης παρακολούθησης Νηπιαγωγείου σας έχει κοινοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας)
Συνεπώς, οι Προϊστάμενοι/ες θα μπορούν μετά την 1Ιουνίου να εκδίδουν τιςβεβαιώσεις παρακολούθησης των νηπίων που φοίτησαν στο νηπιαγωγείο τους κατά το τρέχον σχολ. έτος και να τις παραδίδουν στους γονείς ή κηδεμόνες αυτών, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών τους στο Δημοτικό.
Τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών, οφείλουν οι Προϊστάμενοι/ες να τα αναζητήσουν με τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών ( Ν.3242/04-ΦΕΚ 102/Α ) και Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/5185/2005 (ΦΕΚ 373/Β΄) από το Δήμο όπου τηρούν οικογενειακή μερίδα ( προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας αναζήτησης εκ μέρους των Δημ. Υπαλλήλων καλό είναι να προσδιορίζετε το Δήμο αναζήτησης των στοιχείων με κριτήριο το Δήμο που θα δηλώσει ο γονέας ότι ψηφίζει και όχι της κατοικίας ή της διαμονής του) σύμφωνα και με τα αριθμ. Φ. 6/320/58038/Γ1/23-5-2012 και Φ. 6/350/67503/Γ1/16-6-2011 έγγραφα του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ..
Επισυνάπτουμε:
1. Υπόδειγμα εντύπου που θα χρησιμοποιήσετε για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση
2. Αρχείο excel με τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των δημοτολογίων ανά δήμο
Επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά την περίοδο των εγγραφών αλλά και για κάθε νήπιο που έρχεται στο νηπιαγωγείο σας με μετεγγραφή.
Σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών σας υπενθυμίζουμε την εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας μας με αριθμ. πρωτ. Φ.6/1064/76958/Δ1/14-05-2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ.
Πρωινή Ζώνη
Με τη λήξη των εγγραφών θα πρέπει να υποβάλλετε στη Διεύθυνση (κο Δημητριάδη Κυριάκο) φωτοαντίγραφα όσων αιτήσεων ολοημέρου δήλωσαν οι γονείς ότι επιθυμούν τη λειτουργία πρωινής ζώνης, αναγράφοντας τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τουςακόμα και των προνηπίων, προκειμένου η υπηρεσία να διερευνήσει τη δυνατότητα υλοποίησής της, λαμβανομένου υπόψη και του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού. Επειδή η υπηρεσία έχει δεχθεί κατ΄ επανάληψη καταγγελίες από γονείς ότι λαμβάνουν ελλιπή πληροφόρηση περί του θεσμού ή αποτρεπτική καθοδήγηση προκειμένου να μη τη δηλώσουν ως επιθυμία τους, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο θέμα με την παροχή επαρκούς πληροφόρησης και σαφώς μη αποτροπής των ενδιαφερόμενων γονέων ως προς τη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου.
Υποβλητέα Στοιχεία
Οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας, μόνο ηλεκτρονικά, συμπληρωμένους τους εξής πίνακες:
Α. Τα Νηπιαγωγεία εκτός της πόλης της Δράμας τον πίνακα εγγραφέντων νηπίων για το σχολικό έτος 2015-2016,
Β. Τα νηπιαγωγεία της πόλης Δράμας την κατάσταση εγγραφέντων νηπίων με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας.
Οι πίνακες εγγραφέντων νηπίων θα υποβληθούν μόνο με τη λήξη των εγγραφών (19 Ιουνίου 2015), και τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου θα αντληθούν από το σύστημα καταγραφής myschool.
Άδειες
Όσοι/ες νηπιαγωγοί προτίθενται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να ασκήσουν το δικαίωμα της χορήγησης της τρίμηνης άδειας της παρ. 1 του αρθ. 53 του Ν. 3528/2007, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Υπηρεσία ένα τουλάχιστον μήνα πριν, δηλαδή μέχρι τις 10 Αυγούστου, σύμφωνα με τη με αριθμ.

Φ.351.5/65/84800/Δ1/30-6-2008 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Παρακαλούνται επίσης όσοι/ες έχουν την πρόθεση να κάνουν χρήση της εννιάμηνης άδειας ανατροφής να το δηλώσουν προφορικά στην υπηρεσία μας.
Υποβλητέα Στοιχεία
1. Οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων θα υποβάλουν στην Υπηρεσία μας (στον κο Δημητριάδη Κυριάκο) συμπληρωμένο τον πίνακα με στοιχεία για το προσωπικό του νηπιαγωγείου κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Εφιστούμε την προσοχή σας στον πίνακα με τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του νηπιαγωγείου να συμπληρωθούν μόνο αυτά των μόνιμων εκπαιδευτικών και όχι αναπληρωτών και ωρομισθίων και να ελεγχθούν για την ακρίβειά τους.(Παράκληση για τη συμπλήρωση με αλφαβητική σειρά)
Υπενθυμίσεις
Με τη φροντίδα των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων θα συμπληρωθούν όλα τα υπηρεσιακά βιβλία με προσοχή και επιμέλεια. Την 22η Ιουνίου δεν πρέπει να υπάρχει διοικητική ή διαχειριστική εκκρεμότητα.
Όλα τα βιβλία που προβλέπονται τηρούνται κανονικά και χειρόγραφα και δε νοείται η υποκατάστασή τους είτε με ηλεκτρονικά αρχεία είτε με ντοσιέ από εκτυπωμένες σελίδες ή ακόμη και με βιβλιοδεσία τέτοιων σελίδων.
Οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων, έπειτα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, να μεριμνήσουν από τώρα, ώστε να προγραμματισθούν και να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τυχόν εργασίες επισκευής και συντήρησης των διδακτηρίων. Όσες από τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων απομακρυνθούν κατά τις θερινές διακοπές από την έδρα τους, πρέπει να διασφαλίσουν την περιουσία της σχολικής μονάδας, να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Επίσης, όσοι Προϊστάμενοι/ες Νηπιαγωγείων για οποιονδήποτε λόγο δε θα υπηρετήσουν στο ίδιο Νηπιαγωγείο το επόμενο σχολικό έτος, πρέπει να παραδώσουν με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το υλικό και το αρχείο του Νηπιαγωγείου στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου θα αποσταλεί και στην Υπηρεσία μας για ενημέρωση του φακέλου του Νηπιαγωγείου.
Την 1η Σεπτεμβρίου 2015, όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση και να αναλάβουν υπηρεσία. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο θα παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων θα υποβάλουν στην Υπηρεσία μας τις αναφορές ανάληψης καθηκόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 6 περιπτ. α΄ εδαφ. (1) και α (2) του Π.Δ. 200/98 οι Σύλλογοι Διδασκόντων συντάσσουν τον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου, αντίγραφο του οποίου οφείλουν να στέλνουν στην αρμόδια Σχολική Σύμβουλο και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές, τους γονείς τους καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό των σχολείων Χαρούμενες Θερινές Διακοπές!
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral