Υπ. Παιδείας: Τι ισχύει για τη χορήγηση αδειών με αποδοχές συνδικαλιστών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/12/2017 - 17:39 | Author: Newsroom

Εγκύκλιο για τη χορήγηση των συνδικαλιστικών με αποδοχές μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων , εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:

Μετά από σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών
με αποδοχές ή μη σε μέλη Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρ. 19 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’), σας παραπέμπουμε στην αρ.
Οικ. 24135/458/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ) ερμηνευτική εγκύκλιο της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , η οποία έχει
γνωστοποιηθεί με το σχετικό (β) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγ κρότησης σε όλα τα
Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς και η οποία σας έχει αποσταλεί με το από 28-
08-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Τμήμα Β’).

Κατόπιν των ανωτέρω, άποψη της υπηρεσίας μας εί ναι ότι για τα μέλη των
Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών του Υπουργείου μας
ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 22 παρ. 5 του ν.1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α’) , σύμφωνα με τις
οποίες τα μέλη αυτά, για τις προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες, λαμβ άνουν
αποδοχές.

Loading...
  • europalso

    ideascentral