ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ορθή κατάταξη των εκπαιδευτικών στα μισθολογικά κλιμάκια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/04/2017 - 09:56 | Author: Newsroom

Αναφορικά με τους μη μονιμοποιηθέντες έως 31-12-2015 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διορίστηκαν στη Δημόσια Εκπαίδευση το 2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.

4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011, είχαν τη δυνατότητα, μετά τη μονιμοποίηση τους, να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους μέχρι επτά (7) έτη, για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 8, 11 και 26 του Ν. 4354/2015 καθώς και η αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τις περιπτώσεις όπου έχουν «υποβληθεί εντός του έτους 2015 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016)».
Περαιτέρω όπως επισημαίνεται στο αριθμ.2/79075/ΔΕΠ/14-03-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, λόγω αλλαγής του μισθολογικού νόμου και ειδικότερα των προβλέψεων επί των όρων και προϋποθέσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας, στις ίδιες ρυθμίσεις δύναται να ενταχθούν αιτήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που είχαν κατατεθεί από το έτος 2014 και δεν είχαν κριθεί από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια λόγω των ρητών διατάξεων του προηγούμενου μισθολογικού νόμου (Ν. 4024/2011).

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral