Υπ. Παιδείας Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/10/2015 - 19:24 | Author: Newsroom

Υπ. Παιδείας Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων

Η υποστήριξη και ενίσχυση του Ολοήμερου Σχολείου αποτελεί μία καθοριστική παρέμβαση με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας, σε συνδυασμό με την παιδαγωγική αξιοποίηση του επιπλέον χρόνου παραμονής των μαθητών στο σχολείο, μέσω του εκσυγχρονισμού του δημόσιου σχολείου, με τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων:

1. «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία-ΑΠ1» (MIS 520592) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις),

2. «ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» (MIS 5000041) Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020 και

3. σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των έργων (με αριθμ. πρωτ. : 7708/29.09.2015) για το σχολικό έτος 2015-2016, με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση του θεσμού του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 που υπηρετούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα αξιοποιούν το χρόνο παραμονής των μαθητών στο σχολείο ως ακολούθως:

1. Εμπέδωση γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές στο πρωινό πρόγραμμα, η οποία επιδιώκεται με την προετοιμασία των εργασιών που ανατέθηκαν στο πρωινό πρόγραμμα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

2. Εμπλουτισμός της διδακτικής πράξης με καινοτόμες δραστηριότητες και προγράμματα, τα οποία συνάδουν με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο πρωινό πρόγραμμα Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων ο δάσκαλος του Ολοημέρου Προγράμματος, συνεργάζεται εβδομαδιαία σε προκαθορισμένες ώρες με τους δασκάλους των τάξεων ή και παρευρίσκεται στο πρωινό πρόγραμμα, ώστε από κοινού να εντοπίσουν και αξιολογήσουν τις ανάγκες των μαθητών και να σχεδιάσουν τις απαραίτητες διδακτικές παρεμβάσεις.

Η σχολική μονάδα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 και με τη συμβολή των αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων σχεδιάζει και αναπροσαρμόζει ευέλικτα το ωρολόγιο πρόγραμμα και εφαρμόζει προγράμματα διδασκαλίας και εξατομικευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων απασχολούνται στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα αυτών.

Ειδικότερα:

1. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο, από το άρθρο 9 του Νόμου 2517/1997(ΦΕΚ 160/1997, τ.Α’) διδακτικό τους ωράριο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τη σχετική διάταξη του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985, τ. Α’), άρθρο 13, παρ.8, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.

2. Συνεργάζονται με τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα.[Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002(ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β’) Υ.Α. και ΠΔ. 201 /1998 (ΦΕΚ 161, τ.β’)]

3. Οι ώρες συνεργασίας του εκπαιδευτικού του Ολοήμερου προγράμματος με τους εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος και μόνο όταν αυτός παρευρίσκεται στην τάξη, προσμετρούνται ως διδακτικές.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και τα όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. Φ.50/1169/149005/Δ1/23.09.2015 «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων 2015-2016» (ΑΔΑ : ΒΜ6Ο465ΦΘ3-ΚΚΕ ) Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τέλος, καλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να συνεργαστούν ώστε να προχωρήσουν στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων.

Loading...
  • europalso

    ideascentral