Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/04/2016 - 18:25 | Author: Newsroom

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

9-4-2016

Σε απάντηση προς το ”Σχέδιο διάταξης για τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών΄΄ το οποίο δημοσιεύτηκε στις 8-4-2016, στην σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, δηλώνουμε ρητά την διαφωνία μας.Ως εκ τούτο ,απαιτούμε την τροποποίηση ή κατάργησή του.

Συγκεκριμένα ζητάμε:

ΟΠίνακας Α΄ (Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης) καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία

1) Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 1 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας.2) Η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα με +1 μόριο για κάθε μήνα.

Για τον υπολογισμό των ανωτέρω μονάδων λαμβάνεται υπ’ όψιν η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπ’όψιν η προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (Α΄ 152), όπως ισχύει, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.3194/2003 (Α΄ 138) όπως ισχύει, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009 όπως ισχύει.

β) Επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π.

Η επιτυχία κατά τον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση. Η επιτυχία κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μοριοδοτείται με μισό (0.5) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση.

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες τωνανωτέρω περιπτώσεων λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

γ) Ακαδημαϊκά κριτήρια .

1) Η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου υπολογίζεται με 1 μόριο για κάθε χρόνο απο την ημερομηνία λήψης του πτυχίου.2) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισό (0.5) μόριο για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5).

δ) Κοινωνικά κριτήρια

Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24). Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

Συντάκτης: Oμάδα στο facebook ”Δράσεις εκπαιδευτικών ενάντια στο νέο νομοσχέδιο πρόσληψης αναπληρωτών”

Loading...
  • europalso

    ideascentral