• Η διάταξη για Διδακτορικά από ΤΕΙ.

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/03/2016 - 12:44 | Author: Newsroom

  Η διάταξη για Διδακτορικά από ΤΕΙ.

  Α. Τμήματα των Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν με Τμήματα ή Σχολές των Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

  Β. Η σύμπραξη συνίσταται στον ορισμό, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων Καθηγητή ΤΕΙ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως συνεπιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου.

  Γ. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν Τμήματα των Τ.Ε.Ι. για να συμπράττουν με Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για την υλοποίηση της παρούσης ζήτημα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Τα παραπάνω ορίζει διάταξη της Αν. υπουργού Παιδείας Σίας Αναγνωστοπούλου , η οποία συμπεριλήφθηκε στο στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , στο Σχέδιο Νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», που θα κατατεθεί προς ψήφιση , στη Βουλή.

  Επίσης η ίδια διάταξη ορίζει ότι η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «5. α) Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42, δύναται ο επιβλέπων να είναι ερευνητής εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

 • greekteachers.gr