Η απάντηση σε ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους μόνιμους διορισμούς αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/09/2017 - 10:01 | Author: Newsroom

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΟΤΗ ΜΑΡΙΑ

Θέμα: Εφαρμογή από την Ελλάδα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-418/13 για τους

Τα μνημόνια και οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα έχουν κυριολεκτικά διαλύσει τη δημόσια εκπαίδευση. Ένα μείζον πρόβλημα που απασχολεί κάθε χρόνο τα σχολεία είναι οι ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Μόνιμοι διορισμοί έχουν να γίνουν πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να απαιτούνται 20 000-25 000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Ο θεσμός του αναπληρωτή έχει εξελιχθεί, πλέον, από εξαίρεση σε κανόνα, καθώς πάνω από το 25% των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές.

Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), στην υπόθεση C-418/13 που κρίνει ότι πρακτικές εκμετάλλευσης «στρατιών» αναπληρωτών εκπαιδευτικών από κράτος μέλος της ΕΕ καταστρατηγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων εκπαιδευτικών και δεν αποτρέπουν αποτελεσματικά την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με την εν λόγω απόφαση.
Το ΔΕΕ, παρά την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης, έκρινε δεσμευτικά και για την Ελλάδα ότι η από 18.3.1999 συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου δεν αποκλείει κανένα συγκεκριμένο κλάδο από το πεδίο εφαρμογής της και συνεπώς έχει εφαρμογή και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον κλάδο της εκπαίδευσης.
Συνεπώς, ερωτάται η Επιτροπή, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση εφαρμογή της παραπάνω απόφασης του ΔΕΕ από την Ελλάδα;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ κ. Thyssen ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
21 Μαρτίου 2017
Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής
Σύμφωνα με τη ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου που προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λάβουν μέτρα για να αποτραπεί η κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου(1). Στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-22/13, C-61/13, C-62/13 και C-418/13 Mascolo, που αφορούν τους εκπαιδευτικούς στην Ιταλία και την ιταλική νομοθεσία, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν αποτελεσματικά μέτρα για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
Η συμφωνία-πλαίσιο έχει μεταφερθεί στην ελληνική νομοθεσία. Η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της ενδείξεις ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται προς την εν λόγω οδηγία. Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κυρίως στις επιθεωρήσεις εργασίας και στα δικαστήρια, να διασφαλίσουν ότι οι εθνικοί κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταφέρουν την οδηγία 1999/70/ΕΚ, εφαρμόζονται ορθά και αποτελεσματικά, έχοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης.

europarl.europa.eu/

Loading...
  • europalso

    ideascentral