Υ.Α. για οργανική τοποθέτηση μεταταγμένων και οι διορισμοί ΑΣΕΠ 2008

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/08/2016 - 11:13 | Author: Newsroom

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ 19-20, ΠΕ32

Σήμερα, Τρίτη 30-08-2016, στο πλαίσιο της κινητοποίησης των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-20, ΠΕ32, για τη διεκδίκηση οριστικής-οργανικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες όλων των μεταταγμένων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα Δ.Σ. των παραπάνω επιστημονικών φορέων είχαν πολύωρη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννη Παντή και το Σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νικολάου Φίλη, κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο, αρμόδιο για το θέμα.

Στη συνάντηση που διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, τα Δ.Σ. ενημερώθηκαν ότι:

α) Από πλευράς ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι έτοιμη η Υπουργική Απόφαση για την οργανική-οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων όλων των μεταταγμένων, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στα συναρμόδια Υπουργεία εντός εβδομάδος, έτσι ώστε να συνυπογραφεί το συντομότερο δυνατόν η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

β) Στην ίδια Υπουργική Απόφαση θα συμπεριληφθούν και οι διορισμοί όλων των διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 των ανωτέρω ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ρυθμίσεις αφορούν τον παρακάτω αριθμό συναδέλφων:

  • ΠΕ05: 627 + 52,
  • ΠΕ07: 304+55,
  • ΠΕ19_20: 1217+54,
  • ΠΕ32: 27+3.

γ) Στόχος του Υπουργείου είναι, με τη διόρθωση των στρεβλώσεων και με την εξασφάλιση της δίκαιης αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων στο σύνολό τους, η επαναφορά στην «κανονικότητα» για την προαγωγή και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

δ) Έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να προσληφθούν άμεσα περίπου 21.000 αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων.

Τέλος, τονίστηκε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη και πλήρη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών φορέων

…………………………………………………………….

Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη

Θέμα: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ Ν.4172/2013

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε με το Νόμο 4172/2013 διενεργήθηκαν υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών (Πληροφορικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής) εντός του ιδίου κλάδου από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μετατάξεις αυτές στόχευαν αφ’ ενός στην αξιοποίηση των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της «κινητικότητάς» τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αφ’ ετέρου στην κάλυψη πάγιων και διαρκών διδακτικών αναγκών οι οποίες είχαν δημιουργηθεί στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δια της εισαγωγής νέων μαθημάτων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα 37691/Ε1/6-3-2015 και 38422/Ε1/9-3-2015 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η Διοίκηση – Υπουργείο προέβη στη διενέργεια των Υποχρεωτικών Μετατάξεων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς των παραπάνω ειδικοτήτων, οι οποίες και δεν προϋπήρχαν στην Πρωτοβάθμια, με προφανή στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες δημιουργήθηκαν διδακτικές ανάγκες και κατ’ επέκταση την αποτροπή ευρύτερης δυσλειτουργίας της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται, ότι Υποχρεωτικές Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού, βάσει του Ν.4172/2013, συνιστούν μετατάξεις εντός του ίδιου κλάδου από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς να μεταβληθεί η ειδικότητα των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται επίσης ότι μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας των Υποχρεωτικών Μετατάξεων, με τις υπ’ αρ. 111967/Δ2/13-8-2013 και υπ’ αρ. 144049/Δ2/7-10-2013 και επόμενες Υπουργικές Αποφάσεις και όπως προκύπτει από αυτές:

α) αυξήθηκε ο αριθμός των Οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τις οκτώ ειδικότητες των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών

β) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών του Ν.4172/2013 καλύφθηκαν με μεταφορά πιστώσεων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από τον Ειδικό Φορέα 220 στον Ειδικό Φορέα 210 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ) και με έγκριση της αρμόδιας ΥΔΕ.

γ) με τις μετατάξεις αυτές, οι οποίες λαμβάνουν πλέον μορφή ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ από της δημοσιεύσεως τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί «καταλαμβάνουν θέση που συστήνεται με την ίδια την πράξη μετάταξης τους», (υπ’ αρ. 469/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης) και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/1997.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ, έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν βάση των σχετικών αποφάσεων μετάταξής τους, όπως άλλωστε αναγράφεται και στους καταλόγους αιτήσεων μετάθεσης βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης του έτους 2015-2016, που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας).

Επιπλέον, οι υποχρεωτικές μετατάξεις ΔΕΝ εμπίπτουν στο θεσμικό πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16Δ΄ παρ.2 του Ν.1566/1985, οι οποίες αναφέρονται στις περιπτώσεις μετατάξεων εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις άλλης ειδικότητας του ιδίου κλάδου, π.χ. μετάταξη εντός του κλάδου ΠΕ04 από την ειδικότητα ΠΕ04.03 (Φυσιογνώστες) στην ειδικότητα ΠΕ04.01 (Φυσικοί), ούτε στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.5 του Ν.3260/2004, οι οποίες αναφέρονται σε περιπτώσεις μετατάξεων εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις άλλου κλάδου (π.χ. από τον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής στον κλάδο ΠΕ06 Αγγλικής). Εξάλλου, οι διατάξεις του άρθρου 82 παρ.11 του Ν.4172/2013, οι οποίες ρύθμισαν αποκλειστικά τις μετατάξεις του σχολικού έτους 2013-2014, είναι σε κάθε περίπτωση ειδικότερες διατάξεις και υπερισχύουν έναντι των γενικότερων διατάξεων άλλων νόμων, δεδομένου ότι ο ειδικός νόμος υπερισχύει του γενικού, σύμφωνα με την πάγια νομολογία (π.χ. 1808/2000 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών).

Τονίζεται δε, ότι η ικανοποίηση ή απόρριψη των κατατεθειμένων ενστάσεων αφορούσαν συγκεκριμένες προσωπικές περιπτώσεις εκπαιδευτικών των οκτώ κλάδων. Ορθώς, για λόγους χρηστής διοίκησης, το Υπουργείο, κατά την εξέταση των ενστάσεων, δεν ανακάλεσε τις αρχικές πράξεις μετάταξης όσων εκπαιδευτικών είχαν λιγότερα μόρια από τους ενιστάμενους συναδέλφους τους, διότι, όπως το ίδιο επισημαίνει με το υπ’ αρ. 38422/Ε1/9-3-2015 έγγραφό του, πρόκειται για επωφελείς διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και με γνώμονα τις υπηρεσιακές της ανάγκες (ήτοι το δημόσιο συμφέρον), χωρίς αντικειμενική ευθύνη των αιτούντων. Εξάλλου και τα αρμόδια δικαστήρια που έκαναν δεκτές τις ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ προσφυγές ορισμένων εκπαιδευτικών, ΔΕΝ επέταξαν τη Διοίκηση να ανακαλέσει προγενέστερες μετατάξεις που διενεργήθηκαν κατά παράλειψη των ενιστάμενων, αλλά αποκλειστικά και μόνο να προβεί στη μετάταξη ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΘΕΝΤΩΝ συναδέλφων. Πράγματι, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. , συμμορφούμενο με τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις (π.χ. 2280/2014 και 2283/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών), για λόγους χρηστής διοίκησης, προέβη στη συμπληρωματική μετάταξη των εκπαιδευτικών που δικαιώθηκαν, χωρίς να θιγεί η μετάταξη άλλων συναδέλφων τους στο ίδιο ΠΥΣΠΕ (π.χ. Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 206905/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1809 Γ/30-12-2014).

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999), το ΥΠ.Π.Ε.Θ όφειλε να εξετάσει τις διοικητικές προσφυγές των ενιστάμενων εκπαιδευτικών εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Επομένως οι ενστάσεις (διοικητικές προσφυγές), οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ως σήμερα θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί από τη Διοίκηση σιωπηρώς (δηλαδή χωρίς την έκδοση ρητής απορριπτικής πράξης). Ωστόσο η τυχόν σιωπηρή απόρριψη διοικητικών προσφυγών, δεν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενεργείας, και ως εκ τούτου, οι φερόμενες ως εκκρεμούσες ενστάσεις δε χρειάζεται να απαντηθούν και το Υπουργείο Παιδείας υποχρεούται πλέον μόνο να συμμορφώνεται προς τις εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις όσων εμπροθέσμως έχουν προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια και δικαιώνονται από αυτά.

Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας, διενεργήθηκαν 3.400 περίπου μετατάξεις εκπαιδευτικών των παραπάνω ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πλέον αυτών σε Διοικητικές θέσεις, οι οποίες ως ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ έχουν πλέον καταστεί ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ και ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΕΕΣ λόγω παρελεύσεως διετίας από τη δημοσίευσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3528/2007 και της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (1106/1962, 1396/1965, 1886/1966) αλλά και της υπ’ αρ. 315/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επομένως κάθε αίτημα για κατάργηση – ακύρωση του Ν.4172/2013 δεν έχει πλέον νομικό υπόβαθρο και ουσιαστικό νόημα.

Εν κατακλείδι, ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΜΟΝΟ η οργανική – οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολείων των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ που υπήρξαν στα σχολεία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προτίμησης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών τα οποία προφανώς η Διοίκηση – Υπουργείο γνωρίζει. Αυτό άλλωστε προκύπτει σαφώς από τα έγγραφά του υπ’ αρ. 37691/Ε1/6-3-2015 και 38422/Ε1/9-3-2015, από όπου παρατίθεται το χαρακτηριστικό απόσπασμα που ακολουθεί, στα οποία αναφέρει – ομολογεί: «Επομένως η διοίκηση ενήργησε νομίμως και μετέταξε στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας, τον προαναφερόμενο εκπαιδευτικό, ……………………………………… , και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς και τα πραγματικά οργανικά κενά που υπήρξαν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προτίμησης του αιτούντος».

Έτσι, η Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας υποχρεούται, όπως άλλωστε έχει ήδη δεσμευτεί επανειλημμένως, με το από 22-8-2013 ενημερωτικό σημείωμα και τις εγκυκλίους υπ’ αρ. Γ.Τ. 11314/31-10-2014 και υπ’ αρ. 25614/Ε1/16-2-2015, να συστήσει – χαρακτηρίσει και να επιμερίσει θέσεις ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ σε μεμονωμένες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ομάδες τους των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών που έχουν, όπως προαναφέραμε, οργανική θέση στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή, να συστήσει – χαρακτηρίσει και να επιμερίσει συγκεκριμένες θέσεις σταθερού τόπου ή τόπων παροχής υπηρεσίας, εν προκειμένω εκπαιδευτικού έργου, σε μεμονωμένες σχολικές μονάδες ή ομάδες τους, από οργανικά – οριστικά τοποθετημένους ΜΗ αντικαταστάσιμους πλέον σε αυτές ανά διδακτικό έτος εκπαιδευτικούς, εφόσον στις συγκεκριμένες υφίστανται μόνιμες διδακτικές ανάγκες.

Ωστόσο, με την υπ’ αρ. 137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αναβλήθηκε εκ νέου το ζήτημα της οργανικής – οριστικής τοποθέτησης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ, ενώ προϋφίστατο και αριθμός, αν και όχι επαρκής βεβαίως, για τις μη κοινές ειδικότητες (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, και ΠΕ32), ενώ με την υπ’ αρ. 50200/Δ1/4-5-2012 (ΦΕΚ 1493Β/4-5-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση έγινε και η σύσταση των κλάδων τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα κρίνουμε επιβεβλημένη την άμεση διευθέτηση του ζητήματος της οργανικής-οριστικής τοποθέτησης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών θεωρώντας:

Α. ότι είναι αυτή που διασφαλίζει κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του συνόλου των συναδέλφων των παραπάνω ειδικοτήτων, καθώς εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου, με πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος – διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού, επ’ ωφελεία των μαθητών ΚΑΙ χωρίς να επιβαρύνεται περαιτέρω ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

Β. καθιστά εφικτή τη σύσταση – χαρακτηρισμό και επιμερισμό θέσεων ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ σε μεμονωμένες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ομάδες τους, των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών που έχουν οργανική θέση στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού θα υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τους σε σταθερές κατά σύνθεση και αριθμό ομάδες σχολείων ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ που υπήρξαν στα σχολεία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προτίμησης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, τα οποία Διοίκηση – Υπουργείο γνωρίζει και αναφέρει στα υπ’ αρ. 37691/Ε1/6-3-2015 και 38422/Ε1/9-3-2015 έγγραφά του.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όλοι γνωρίζουμε ότι η οργανική – οριστική τοποθέτηση αφενός μεν ικανοποιεί το δικαίωμα εργασιακής ασφάλειας των εκπαιδευτικών που αφορά, αφετέρου δε προάγει, υπέρ των μαθητών το παρεχόμενο από αυτούς εκπαιδευτικό έργο. Και αυτό γιατί εξασφαλίζει τη συνέχισή του με ευνοϊκότερες συνθήκες, αφού αποτρέπει τη διαρκή αλλαγή εκπαιδευτικών ανά διδακτικό έτος στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα απαλλάσσει τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία διαχείρισης των ως άνω εκπαιδευτικών, σε ετήσια μάλιστα βάση.

Με δεδομένο τα παραπάνω, που καταδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας τον καθόλα δίκαιο χαρακτήρα του από τριετίας αιτήματός μας, αλλά και τις επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις από μεριάς των συνεργατών σας, με ποιο πρόσφατη την διαβεβαίωση για διευθέτηση του ζητήματος πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους εκ μέρους του Διευθυντή του γραφείου σας κ. Τάκη Κατσαρού στο πλαίσιο της συνάντησής του με το Δ.Σ. της ΔΟΕ στις 17.06.2016, σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα και προς σε όφελος του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ικανοποίηση τους ως άνω αιτήματός μας.

Με εκτίμηση

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ 19-20, ΠΕ32

Loading...
  • europalso

    ideascentral