Γιατί αποκλείονται πρακτικά ορισμένες ειδικότητες από τη δυνατότητα αίτησης για θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/05/2015 - 11:44 | Author: Newsroom

Το πρόβλημα είναι κυρίως για τις ειδικότητες με λίγες ώρες αναθέσεων εβδομαδιαίας διδασκαλίας και αφορά στις θέσεις διευθυντών μικρών σχολείων όπου ο υποψήφιος δεν κατέχει οργανική θέση.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 22 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015 ) που ορίζει τα θέματα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, «Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει εκλεγεί».

Επίσης στην Φ.361.22/31/81732/E3/21-5-2015 (ΑΔΑ:60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 ) εγκύκλιο : «Συνεπώς υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο.»

Έτσι οι ειδικότητες που καλύπτουν μικρό μέρος του ωρολογίου προγράμματος σε σχολικές μονάδες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις οποίες δεν κατέχουν οργανική θέση, και εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο ως μελλοντικοί διευθυντές, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής στα συγκεκριμένα σχολεία.
Πχ σε ένα μικρό γυμνάσιο, όπως κατά κανόνα είναι αυτά εκτός των αστικών κέντρων, που λειτουργεί με τρία συνολικά τμήματα, ο καθηγητής καλλιτεχνικών ή μουσικής ή ακόμη και θεολόγος, με λιγότερα από 20 έτη υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας 10 ώρες ή αν έχει περισσότερα από 20 έτη υπηρεσίας θα πρέπει να έχει εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας 8 ώρες, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα τμήματα έχει τουλάχιστον 12 μαθητές. Ειδάλλως θα πρέπει να εξασφαλίζει εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο 20 ή 18 ώρες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013), σε συνδυασμό παρ. 2β της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ.2. του ίδιου νόμου που διατηρεί σε ισχύ την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) όπου αναφέρεται ότι «Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παράγραφος 13 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α), ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνονται για όσους έχουν ή συμπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία κατά μία εβδομαδιαίως από 1-9-1996 και κατά μία ακόμα από 20-1-1997», το υποχρεωτικό ωράριο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται από το πλήθος των τμημάτων γενικής παιδείας και είναι από 1-9-2013 το έξής :

α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια καθορίζεται από την ΚΥΑ 129818/Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013 ) ενώ ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα ΕΠΑΛ, καθορίζεται από την ΚΥΑ 42712/Γ2/20-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤ9-ΠΞ0,ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014 )

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Έγγραφο Φ.361.22/31/81732/E3/21-5-2015 (ΑΔΑ:60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21) του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Η δήλωση και η σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση υποψηφιότητας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης που προβλέπεται
  2. Οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων, οι υποψήφιοι Διευθυντές τετραθέσιων και άνω νηπιαγωγείων και οι υποψήφιοι Διευθυντές Ε.Κ καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ως ακολούθως: αα) η μία σχολική μονάδα θα μπορεί να είναι είτε όπου κατέχουν οργανική θέση, είτε σε μία από τις σχολικές μονάδες που υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, ως στελέχη ή ως εκπαιδευτικοί για τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ββ) η δεύτερη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. όπου υπηρετούν ή υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, γγ) η επιλογή της τρίτης σχολικής μονάδας δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει εκλεγεί. Συνεπώς υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο.
  3. Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση που η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά δεν ταυτίζεται με τη Διεύθυνση/νσεις στην αρμοδιότητα της/των οποίας/ων υπάγονται οι σχολικές μονάδες που θέτουν υποψηφιότητα, υποβάλλουν την αίτησή τους τόσο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης όσο και στις λοιπές εμπλεκόμενες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα συνοδευτικά στην αίτηση δικαιολογητικά υποβάλλεται μόνο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης η οποία είναι αρμόδια για τη μοριοδότηση του υποψηφίου. Επισημαίνουμε ότι Διεύθυνση Εκπαίδευσης οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ΚΕΔΔΥ θεωρείται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που έχει έδρα το ΚΕΔΔΥ.
  4. Οι θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προκηρύσσονται, αφορούν στις σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων θέσεων και άνω.
  5. Οι πίνακες εκλογέων αποτελούνται από όλους τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) που κατά την ημέρα της διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες στην εν λόγω σχολική μονάδα, με εξαίρεση την περίπτωση που εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., ο οποίος περιλαμβάνεται στον πίνακα εκλογέων της σχολικής μονάδας όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4α εδάφιο 6 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015.
  6. Όσον αφορά τη μοριοδότηση της δεύτερης γλώσσας σας γνωρίζουμε ότι αυτή μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης που προβλέπεται για το αντίστοιχο επίπεδο της πρώτης γλώσσας.

Η ΥΑ που καθορίζει την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ

Απόφαση Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 (ΦΕΚ 915/Β/20-5-2015) του Υπουργείου Παιδείας
(δημοσιεύτηκε στο site του Εθνικού Τυπογραφείου στις 21-5-2015)

Δημοσιεύτηκε η αναφερόμενη στην Φ.361.22/27/80025/E3/19-5-2015 ( ΑΔΑ:6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 9 της ΥΑ όπου αναφέρεται ότι :
«Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή το λευκό ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο που αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και αφού σημειώσει το σταυρό προτίμησης τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο. Ο φάκελος σφραγίζεται και ρίχνεται στην ψηφοδόχο.
Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο ψηφοδέλτιο μέχρι ένα σταυρό. Λαθεμένη σημείωση ή απουσία σταυρού ακυρώνει το ψηφοδέλτιο».

Έγγραφο Φ.361.22/29/81443/E3/21-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

ΣΧΕΤ.: Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 (ΑΔΑ:6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά μία εργάσιμη ημέρα. Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η 25η Μαΐου 2015 και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η 3η Ιουνίου 2015.

Επισημαίνουμε ότι ανάλογα παρατείνεται η διήμερη προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών της αίτησης δικαιολογητικών.

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Loading...
  • europalso

    ideascentral