Έρχονται Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/12/2017 - 17:33 | Author: Newsroom

Τί προβλέπεται  στο Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση  του :

Άρθρο 16
Σύσταση – Σκοπός

1. Συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014  (εφεξής, ερευνητικό φορέα) Επιτροπή Ηθικής της Έρευνας (εφεξής, Ε.Η.Ε.).

2. Σκοπός των Ε.Η.Ε. είναι να παρέχουν εγγύηση αξιοπιστίας σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Ε. ελέγχουν κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο, πέραν της επιστημονικής του επάρκειας, διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων και την αυτονομία των συμμετεχόντων προσώπων, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στην ευζωία των ζώων και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι Επιτροπές ελέγχουν επίσης την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Άρθρο 17
Σύνθεση – θητεία

1. Οι Ε.Η.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή από επτά (7) τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους.

Για τον ακριβή αριθμό των μελών των Ε.Η.Ε. αποφασίζει η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος.

Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.

Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα.

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.

2. Τα μέλη των Ε.Η.Ε. επιλέγονται ως εξής:

α. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ το ΔΣ. του ερευνητικού φορέα, τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, καταρτίζει και δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. / ερευνητικού φορέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών των Ε.Η.Ε. του φορέα, εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της Ε.Η.Ε., ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά.

β. Η Επιτροπή Ερευνών /το Δ.Σ. αξιολογεί τις υποψηφιότητες και αποφασίζει για την σύνθεση της Ε.Η.Ε..

γ. Η Ε.Η.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. / του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού Φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Ε. είναι τριετής (3ετής), με δυνατότητα ανανέωσης για μια (1) ακόμα φορά.

4. Εάν κάποιο μέλος της Ε.Η.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος.

Δείτε αναλυτικά:
Loading...
  • europalso

    ideascentral