Έρχεται έγκριση προσλήψεων εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/12/2014 - 21:29 | Author: Newsroom

Όσον αφορά στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015 δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και δεν έχει περιέλθει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας σχετική απάντηση στο υπ’ αρ.

11834/Δ1/25-7-2014 αίτημα προς τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών για την έγκριση πλήρωσης 300 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε γραπτή απάντηση του υπουργού Παιδείας, με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου, σε σχετικό ερώτημα που κατέθεσαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Συρμαλένιος, Κουράκης) ως προς τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στις Κυκλάδες.

Σημειώνουμε oti βάσει δηλώσεων παράγοντα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο news.gr, για το 2015 προβλέπεται η έγκριση 700-800 θέσεων για μόνιμους διορισμούς στο Υπουργείο Παιδείας για όλες τις δομές και τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η κατανομή των πιστώσεων επαφίεται αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας.

Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και γενικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν το ΥΠΑΙΘ μετά την ολοκλήρωση των διορισμών μόνιμου προσωπικού, αποσπάσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν3475/2006 περί συμπλήρωσης ωραρίου και της παρ.3 του άρθρου 31 του Ν3848/2010 περί απόσπασης πλεονάζοντος προσωπικού, μεριμνά για την άμεση πρόσληψη-τοποθέτηση αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από το αρμόδιο όργανο περιορισμένων πιστώσεων, ήτοι της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ.

Τι προβλέπουν οι διατάξεις του Ν3475/2006 για τη συμπλήρωση ωραρίου:

5. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερµανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, ΦυσικήςΑγωγής και Πλη-ροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην πρωτοβάθµια ή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη δευτεροβάθµια και αντιστρόφως για συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται µε απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περι-φερειακού συµβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης.

β) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία και δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας διατίθενται για συµπλήρωση του ωραρίου σε άλλα σχολεία του ίδιου ή πλησιέστερου δήµου των περιοχών ευθύνης της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Η διάθεση γίνεται µε απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συµβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης.»

Νόμος 3848/2010

Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται:

α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή

β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή

γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α’ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.

Καλόγηρος Βασίλειος

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral