Έρευνα για τα Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/07/2015 - 16:02 | Author: Newsroom

Το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στη πραγματοποίηση έρευνας πεδίου σε όλη τη χώρα μέσω διανομής ερωτηματολογίων για την αποτίμηση της υλοποίησης της υλοποίησης των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ .

Η αποτίμηση της υλοποίησης των Πράξεων αποτελεί υποχρέωση των δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
Η έρευνα αφορά τα σχολικά έτη υλοποίησης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2013 και 2013-2014.
Οι Ομάδες-Στόχοι οι οποίες θα λάβουν μέρος στη διεξαγωγή της έρευνας είναι οι ακόλουθες:
Α) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης,
Β) Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Γ) Υπεύθυνοι Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Διευθυντές/ Υποδιευθυντές/ Εκπαιδευτικοί που απασχολήθηκαν ως Υπεύθυνοι των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας)
Δ) Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που είχαν προσληφθεί στο πλαίσιο των Πράξεων,
Ε) Εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων σχολικών μονάδων Δ.Ε. που λειτούργησαν ως Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Στ) Υπεύθυνοι Αντισταθμιστικής Αγωγής (Καταχωριστές) (διοικητικοί υπάλληλοι ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στις ΔΔΕ),
Ζ) Μέλη των Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Αγωγής (Δ/ντές ΔΔΕ, Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις ΔΔΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι, μέλη ΠΥΣΔΕ)
Η) Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης Ελέγχου και Συντονισμού των Πράξεων (ΚΕΠΕΣ)
Θ) Στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Πράξεων (στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων και της πρώην Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΟΠΑΙΘ).
Τα ερωτηματολόγια, θα διανεμηθούν και θα συλλεχθούν ηλεκτρονικά (on line) ή ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) από την ανάδοχο εταιρεία «Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».
Τα ερωτηματολόγια δύναται να είναι επώνυμα ή ανώνυμα.
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τις Ομάδες-Στόχους Α), Η) καιΘ) από την Ανάδοχο εταιρεία δια ζώσης ή/και τηλεφωνικά.
Στην περίπτωση των συνεντεύξεων ο Ανάδοχος θα προσκομίσει ως αποδεικτικό διεξαγωγής βεβαίωση υπογεγραμμένη από τους συμμετέχοντες.
Στην περίπτωση της τηλεφωνικής συνέντευξης ο Ανάδοχος θα αποστείλει τη βεβαίωση στον συνεντευξιαζόμενο για την υπογραφή της.
Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που λειτούργησαν ως Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως διευκολύνουν την υλοποίηση της έρευνας, καθώς η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωσή της. Επίσης, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτούργησαν ως
Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και θα επιλεγούν στο δείγμα να συνεργαστούν με την Ανάδοχο εταιρεία «Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» για τη διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
Η επιλογή των Σχολικών Μονάδων προβλέπεται να είναι τυχαία ανά γεωγραφική περιφέρεια και θα καλύπτει όλη την Ελλάδα.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που προκύψει κόστος μετακινήσεων, αποστολής και συγκέντρωσης των ερωτηματολογίων και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος βαρύνει σε κάθε περίπτωση την Ανάδοχο Εταιρεία «Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».
dictyo.gr
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral