Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου των αιρετών Αλεξάκη Αλέξανδρου και Πασπαράκη Γιάννη

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/05/2017 - 13:33 | Author: Newsroom

Αλέξανδρος Αλεξάκης, Αιρετός ΠΥΣΠΕ  Λασιθίου Σητεία  – Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου  Ιεράπετρα. Την Πέμπτη 18 Μαΐου  2017  συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο : «Χορήγηση άδειων άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»

Ομόφωνα εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις.

Θέμα 3ο: «Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικού.»

Οι αιρετοί μειοψήφησαν στηρίζοντας το δίκαιο αίτημα της συναδέλφου. Αφορά την προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε ιδιωτικό σχολείο. Μετά την εφαρμογή του 4354/15 διαχωρίζεται η προϋπηρεσία για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Απαντώντας έτσι σε ερωτήματα συναδέλφων οι εγκύκλιοι Ιουλίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352 που διευκρινίζει το άρθρο  26 του N. 4369/2016 (Α΄ 33/27-2-2016)  την εγκύκλιο με ημερομηνία 9 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426  03-03-2017 και Αρ. πρωτ.35527/Ε2 η οποία διευκρινίζει πως προβλέπεται αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Η προϋπηρεσία αφορά την βαθμολογική εξέλιξη του συναδέλφου.

 

Σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015) – νέο μισθολόγιο – όπου καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος μισθολογικής εξέλιξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης, η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που απολύθηκαν από ιδιωτικά σχολεία και προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση δεν αναγνωρίζεται πλέον για τη μισθολογική τους εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του 4024/2011 η προϋπηρεσία τους αναγνωριζόταν και για μισθολογική εξέλιξη. Συγκεκριμένα η παρ 1 του αρ 7 του 4354/15 δεν προβλέπει την ιδιωτική εκπαίδευση στου φορείς που αναγνωρίζονται για Μισθολογική Εξέλιξη.

Βέβαια μέσα από την υπάρχουσα νομοθεσία οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει σε ιδιωτικά σχολεία έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία και διασφαλίζεται η  αναγνώριση στο δημόσιο. Συγκεκριμένα και σε σχετικό ερώτημα προς το υπουργείο η απάντηση που αναφέρει στο Αρ.Πρωτ.26995/Ε2/17-02-2016/ΥΠΠΕΘ  αναφέρει

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με μισθολογική κατάταξη Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών»

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015 (Φ .Ε.Κ.176 τ.Α’), σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 36, του Ν .682/1977 (Φ.Ε.Κ.244 τ.Α’/01-9-1~77) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 7, του Ν.817/1978 (Φ.Ε.Κ.170τ.Α’/5-10-1978), σύμφωνα μετις οποίες:

«1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αnοδοχάς των ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων περιλαμβανομένου και του προσωρινού επιδόματος, το οποίον προβλέπεται υπό της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.754/1978 “περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων τινών συναφών διατάξεων».

Επομένως, για τον προσδιορισμό των ελάχιστων αποδοχών κάθε Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού, θα πρέπει να γίνει πλασματική κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015

 

Συμπληρωματικά αναφέρω την παρακάτω νομοθεσία η οποία διασφαλίζει την Μισθολογική Εξέλιξη των συναδέλφων που έχουν έτη προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση :

 

 • Με το άρθρο 17 του Ν.2470/97 αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδομα) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης.

 

 • Με το άρθρο 6 του ν. 1824/1988 και το άρθρο 15 του ν. 3205/2003 θεσμοθετείται η αναγνώριση της πλήρους προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία των εκπαιδευτικών που εργάζονται πλέον στη δημόσια εκπαίδευση

 

 • Με το άρθρο 97, παρ. 2 του Ν. 4310/2014 η συνολική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση συνυπολογίζεται για την υπηρεσιακή εξέλιξη.

 

 • Αντίστοιχη είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 33, του Ν. 4386/2016, όπου αναφέρεται πως ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄226) και για την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιορισμό της επταετίας.

 

Καλούμε του Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων και την ΔΟΕ να πάρει θέση στην αδικία που υπόκεινται οι συνάδελφοι.

 

Θέμα 4ο: «Ανάκληση αποφάσεων Αναγνώρισης προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών και εκ νέου Αναγνώριση Προϋπηρεσίας.»

 

Οι συναδέλφισσες ως νεοδιόριστες το 2014 είχαν καταθέσει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Η αναγνώριση αυτή δεν ήρθε εγκαίρως στο ΠΥΣΠΕ αλλά το 2016 προκειμένου να περάσουν τα 2 χρόνια που υποτίθεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει μονιμοποιηθεί. (δοκιμής) Όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία όσες προϋπηρεσίες αναγνωρίστηκαν μετά την εφαρμογή του 4354/15 ισχύουν από 1-1-16. Οι αιτήσεις εξετάστηκαν σε υπηρεσιακά συμβούλια με ημερομηνίες του πρώτου εξαμήνου το 2016 και αναγνωρίστηκαν από τότε. Στο παρόν συμβούλιο ανακλήθηκαν οι αναγνωρίσεις για να γίνουν από 1-1-16. Ως αιρετοί θέσαμε το ζήτημα της αναγνώρισης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ναι μεν συμφωνούμε στην διορθωτική πρόταση της Διεύθυνσης αλλά τασσόμαστε στην άποψη της αναγνώρισης από την ημερομηνία υποβολής.

 

Αναφέρω χαρακτηριστικά το απόσπασμα του νόμου:

 

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικό κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως προβλέπεται

 

Θέμα 6ο: «Εξέταση ένστασης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.»

 

Οι αιρετοί στηρίξαμε την ένσταση της συναδέλφου για το δίκαιο αίτημα της αναγνώρισης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για μισθολογική εξέλιξη κατά το διάστημα 1-9-16 έως 31-12-16. Η διεύθυνση το απέρριψε. Η ένσταση αφορά την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου με τίτλο εκπαίδευση ενηλίκων σε συνάδελφο της ειδικής αγωγής. Ο Νόμος 4354/15 αρ. 9 περ. 3 α, γ  αναφέρει ότι οι κατέχοντες μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών προωθούνται 2 ΜΚ. Ακόμα αναφέρεται ότι αυτοδίκαια αναγνωρίζεται ο τίτλος που αποτελεί κριτήριο διορισμού ενώ για όσους δεν αποτελούν κριτήριο διορισμού το ΠΥΣΠΕ αποφασίζει. Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με Αριθμ. Πρωτ.: Φ.14.3/8049 αναγνωρίστηκαν οι τίτλοι και στη συνέχεια με νέα απόφαση ανακλήθηκαν στηριζόμενοι σε οδηγία του ΓΛΚ και εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.

 

Παραθέτω τη σχετική νομοθεσία:

 

Όπως αναφέρεται στο 200735/E2 με ημερομηνία 24-11-16 , για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από 1-9-2015 έως και 31-12-2015, τη χρονική περίοδο κατά την οποία ήταν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 καθώς και η αριθμ. οικ.13917/0022/17-02-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 414/Β/23-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/24529/0022/24-03-2014 (ΦΕΚ 928/Β/14-04-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι ανωτέρω τίτλοι δεν μπορούσαν να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη παρά μόνο εφόσον αποτελούσαν τυπικό προσόν για την πρόσληψη τους.

Συνεπώς, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κατά το διάστημα από 1-9-2015 έως και 31-12-2015, είχαν προσκομίσει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους οι οποίοι δεν αποτελούσαν τυπικό προσόν για την πρόσληψή τους, δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση της συνάφειας από τα οικεία ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ.

Επικαλούνται δηλαδή Κ.Υ.Α. και έγγραφο του 2012 και 2014 για να ερμηνεύσουν νόμων του 2015. Συγκεκριμένα καλούνται να ερμηνεύσουν το σαφές στο Κεφάλαιο Β άρθρο 9 «μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη υπαλλήλων» στην περίπτωση 3 α, β που αναφέρει Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που έχουν αποκτηθεί με τα τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προωθούνται  κατά 2 Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν ενώ οι κάτοχοι διδακτορικών σπουδών κατά 6 ΜΚ. Και Β περίπτωση που αναφέρει : β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συστήνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικό κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ακόμα για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού πέραν του 4354/15 ακολουθήσαμε και τις οδηγίες επί του άρθρου 26 της αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκυκλίου για εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται1“ μετά την 1-1-2016 η μισθολογική προώθηση στους κατόχους μεταπτυχιακών/διδακτορικών και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής πραγματοποιείται:

Α) με την αρχική τους κατάταξη εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε απαραίτητο προσόν για το διορισμό του υπαλλήλου (δεν απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου).

Β) από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου στην περίπτωση που κατατίθενται προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, τους οποίους κατείχαν κατά την ημερομηνία διορισμού τους (απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου σχετικά με τη συνάφεια του τίτλου).

 

Αυτοαναιρείται το Υπουργείο αφού 5 μήνες μετά βγάζει την 200735/E2 με ημερομηνία 24-11-16 που προβλέπει ότι  για  αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν ισχύουν και δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του σχετικού εδαφίου του άρθρου 26 της αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί του Ν. 4354/2015, σύμφωνα με το οποίο: «στην περίπτωση που, για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, εκκρεμούν από το έτος 2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, χωρίς ακόμη να έχουν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016) εφόσον φυσικά μεσολαβήσει η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο».

 

Τα έχουν χαμένα για τα καλά στο Υπουργείο. Σίγουρα η πολυνομία και οι εγκύκλιοι οι αλληλοσυγκρουόμενοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον Νόμο που είναι ανώτερος. Ζητήσαμε  την εφαρμογή του νόμου και όχι των εγκυκλίων που τον αναιρούν. Δεν είναι νομικά ορθό μια εγκύκλιος και μια οδηγία να υπερβαίνει το νόμο. Ζητήσαμε από το ΠΥΣΠΕ να ζητηθεί διευκρινιστική από το Υπουργείο και τη νομική υπηρεσία της περιφερειακής διεύθυνσης.

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral