ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Ν. ΚΟΡΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΥΣΔΕ 4/4

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/04/2017 - 23:11 | Author: Newsroom

Νεκτάριου Κορδή

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 4 Απριλίου 2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Τρίτη 4 Απριλίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 

1.

Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντές Δ.Ε.
2. Απορρίφθηκε αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ (μειοψηφούντων των αιρετών).
3. Εξετάστηκε αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού σε προσωρινή θέση Διοικητικού υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας. Για το ίδιο ζήτημα εκλήθη σε ακρόαση εκπαιδευτικός.
4. Απορρίφθηκαν (μειοψηφούντων των αιρετών) 5 αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ λόγω αναδρομικών διορισμών.
5. Έγινε δεκτή 1 αίτηση ανάκλησης απόσπασης και απορρίφθηκε άλλη 1 αίτηση (μειοψηφούντων των αιρετών).
6. Σχετικά με την εξέλιξη των γενικών μεταθέσεων με τα τωρινά δεδομένα η ανακοίνωσή τους προσδιορίζεται για τις αρχές Μαϊου.
7. Σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις σας παρουσιάζω το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς εκπαιδευτικούς και έχει προκαλέσει αρκετές απορίες. Οι διαδικασίες μετατάξεων, που αφορούν πάνω από 750 αιτήσεις, δεν έχουν κάποια εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
Με δύο πρόσφατα νομοθετήματα (Ν. 4440/2016 και Ν. 4456/2017), θεσμοθετήθηκε το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και έγινε ρητή εξαίρεση από την υπαγωγή σε αυτό ως προς τις αποσπάσεις ή/και τις μετατάξεις των περιοριστικά αναφερομένων περιπτώσεων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και οι αποσπασμένοι, βάσει των ισχυουσών ειδικών διατάξεων περί αποσπάσεων, εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Α. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 εδ. β΄ του Ν. 4440/2016, «Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων», κατά δε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη για τη διενέργεια απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΣΚ καταργείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 18, με εξαίρεση τις εξής ειδικές διατάξεις για τις αποσπάσεις……οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, …………….., διατηρούνται σε ισχύ».
Β. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4456/2017, με τίτλο «Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α΄ 224)», «Το άρθρο 18 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνωση – πρόσκληση πριν από τις 15.3.2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016.Η κάλυψη των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας των μετατάξεων του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.
2. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά τις 2.12.2016 είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., επιτρέπεται να μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.3.2017 και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2018.
3. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που υποβάλλουν μέχρι τις 30.4.2017, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο».
Γ. Εξ άλλου, σύμφωνα με την παρ. 18 εδ. α΄ του άρθρου Ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54), «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4024/2011 (Α’ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)».
Δ. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α΄ 296), «Επιτρέπεται η μετάταξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ., εφ όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των διοικούντων αυτά οργάνων. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και κοινή απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση υπουργών. Η μετάταξη γίνεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος χωρίς την αποζημίωση του άρθρ. 1 του παρόντος νόμου. Ο χρόνος που πλεονάζει στο βαθμό μετάταξης του εκπαιδευτικού θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό αυτόν για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό και την επιλογή του ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας στον φορέα που μετατάχτηκε. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο φορέα από τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετατάσσεται θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στην νέα θέση για τα θέματα υπηρεσιακής του κατάστασης. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 13 του νόμ. 1400/1983 (ΦΕΚ 156) εφαρμόζονται και για τις μετατάξεις αυτού του άρθρου. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε κενές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διατηρούν το μισθολογικό τους καθεστώς».
Ε. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.7.2013), «οι εκκρεμείς μετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου, μπορούν να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν προς αυτό».

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με αφορμή τις επέρχόμενες εορτές σας ευχόμαστε το Φως της Ανάστασης να φωτίζει πάντα τις ζωές σας και να σας οδηγεί στο δρόμο της Αγάπης και της Αλληλεγγύης! Καλή Ανάσταση!

Loading...
  • europalso

    ideascentral