Ενημέρωση για τη διαδικασία παραπομπής σε ΚΕΔΔΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/10/2017 - 11:29 | Author: Newsroom

To στην προσπάθειά του να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη σχολική κοινότητα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προωθεί τη στενή συνεργασία με τα Σχολεία, τους Σχολικούς Συμβούλους και τις Διευθύνσεις Εκπ/σης, καθώς και όλους του εμπλεκόμενους φορείς.

Προκειμένου οι υπηρεσίες μας να είναι αποτελεσματικές και να αποδίδουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τον μαθητή, την οικογένεια και το σχολείο, οι δράσεις όλων των εμπλεκομένων οφείλουν να προγραμματίζονται και να υλοποιούνται στοχευμένα και μεθοδικά.

Προς αυτή την κατεύθυνση, για να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός & ομοιομορφία αντιμετώπισης σε επίπεδο σχολείων νομού, στις περιπτώσεις που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης διαπιστώσει σε μαθητή/τρια σημαντικές δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό χώρο για οποιοδήποτε λόγο και κρίνει σκόπιμη την παραπομπή του στο ΚΕΔΔΥ, απαραίτητο για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς λόγους είναι να προηγηθεί το στάδιο της ενδοσχολικής παρέμβασης.

Πριν την παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ, είναι προϋπόθεση η συνεργασία των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών με το διευθυντή του σχολείου, το σύλλογο διδασκόντων (αν κρίνεται σκόπιμο), τον Σχολικό Σύμβουλο και τους γονείς, για τη διαμόρφωση παρεμβατικών δράσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον, που συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.) για μια περίοδο 4-8 εβδομάδων.

Εφόσον το πρόγραμμα παρέμβασης βραχύχρονης διάρκειας δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και, κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών, οι δυσκολίες παραμένουν, ενημερώνονται από τη Δ/νση του σχολείου οι γονείς και προτείνεται η παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ (αν το παιδί δεν έχει ήδη γνωμάτευση από άλλο πλαίσιο). Επισημαίνεται ότι η παραπομπή γίνεται με αίτηση του γονέα, καθώς η συγκατάθεση των εχόντων τη γονική μέριμνα είναι προαπαιτούμενο.

Διαδικασία Παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από τα Σχολεία

Ο γονέας υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης στο σχολείο και ο Διευθυντής αποστέλλει ταχυδρομικά στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. τα παρακάτω έντυπα, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης:

Α. την αίτηση του γονέα

Β. την Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (Π.Π.Ε.) Δημοτικού ή Νηπιαγωγείου ή Δ/θμιας Γ. το Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) Δημοτικού ή Νηπιαγωγείου (Σχολικού

Συμβούλου) ενδοσχολικής παρέμβασης

Δ. το «Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς Achenbach» για το Δημοτικό- Γυμνάσιο και το «Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς Achenbach» για το Νηπιαγωγείο, όταν τελικά αποφασιστεί η παραπομπή του μαθητή, για αξιολόγηση σε αυτό.

Όλα τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΔΥ

Σημειώνεται ότι είναι αναγκαίο η αίτηση αξιολόγησης του γονέα να συνοδεύεται από όλα τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Για τα νηπιαγωγεία και την Α ́ Δημοτικού κρίνεται σκόπιμο η παραπομπή να μη γίνεται πριν τα Χριστούγεννα προκειμένου να δίνεται χρόνος προσαρμογής στους μαθητές. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που πιθανολογούνται σύνδρομα (νοητική υστέρηση, αυτισμός κ.α) και πιθανόν να χρειάζεται επανακαθορισμός σχολικού πλαισίου φοίτησης, οπότε επισπεύδεται η διαδικασία με την ενημέρωση του Σχολικού Συμβούλου και την σύνταξη της περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης.

Επίσης, σύμφωνα με το Ν3699/2008 (άρθρο 3, παρ. 1), σημειώνεται ότι στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και ως εκ τούτου δεν εξετάζονται από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Στα σχολεία όπου λειτουργεί Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), η παραπομπή γίνεται από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ εφόσον, σύμφωνα με την υπ αριθ. (Απόσπασμα από ΦΕΚ 315/2014)17812/Γ6 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ η) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ, όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ ́. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους Σχολικούς Συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και το Σύμβουλο ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ ».

Όταν ο μαθητής/τρια αποφοιτά από μια βαθμίδα, κατά την εγγραφή του στην επόμενη, μαζί με το απολυτήριο αποστέλλεται και η Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ, υπό μορφή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ εγγράφου.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών δομών, προκειμένου να επιφέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στην ψυχοπαιδαγωγική και εκπαιδευτική πρακτική που αφορά στο μαθητή, στον εκπαιδευτικό αλλά και ολόκληρη την τάξη και το σχολείο.

Σχετικά:

Ν. 2817/2000, Ν.3699/2008

Υπ. Απ. 28911/Γ6 (ΦΕΚ 449, τ. Β ́, 3-4-2007), αρθρ. 2, παρ. ζ,
Π.Δ. 201, αρθρ. 11, παρ. ζ. Φ.3/543/85333/Γ1/31-8-05/Δ/νση Σπουδών Π.Ε./ΥΠΕΠΘ, Απόσπασμα από ΦΕΚ 315/2014)17812/Γ6 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ

Φ.3/543/85333/Γ1/31-8-05/Δ/νση Σπουδών Π.Ε./ΥΠΕΠΘ,

Loading...
  • europalso

    ideascentral