Εξώδικο στον Υπ. Παιδείας από εκπαιδευτικούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/12/2015 - 16:30 | Author: Newsroom

Εξώδικη καταγγελία στον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη απέστειλαν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων στην Α/θμια εκπαίδευση

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ –

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των:

ΠΡΟΣ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται υπό του κ. Υπουργού, που κατοικοεδρεύει ως εκ της θέσεώς του στην Αθήνα, επί της οδού Α. Παπανδρέου αρ. 37 στο Μαρούσι.
Αθήνα, 21-12-2015

Είμαστε όλοι οι αιτούντες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων στην Α/θμια εκπαίδευση. Καθ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μας στην εκπαίδευση, την οποία υπηρετούμε με ευσυνειδησία και εντιμότητα, προσδοκούσαμε τη μετάθεσή μας στον τόπο συμφερόντων μας, σεβόμενοι απόλυτα τη νόμιμη διαδικασία που παγίως ακολουθείτο.
Μετά την ψήφιση ωστόσο του Ν. 4172/2013 και συγκεκριμένα του άρθρου 82, παρ. 11, έλαβε χώρα μία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία μαζικών μετατάξεων, εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα στην παρ. 11 του παραπάνω νόμου οριζόταν ότι: «Για το σχολικό έτος 2013-2014, ο ποσοτικός προσδιορισμός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γίνεται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α` 71) ηλεκτρονικό σύστημα. Με βάση τον ανωτέρω προσδιορισμό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας.»
Σε εκτέλεση της ως άνω διάταξης του Ν. 4172/2013, εκδόθηκαν κατά σειρά:
1) Η υπ’ αριθμόν 111966/Δ2/13-8-2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2) Η υπ’ αριθμόν 111967/Δ2-13-8-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ, 1977/τ.β’)
3) Η υπ’ αριθμόν 119655/Δ1/30-8-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 986/τ. γ’)
4) Η υπ’ αριθμόν 144049/Δ2/7-10-2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
5) Η υπ’ αριθμόν 144051/Δ1/7-10-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2531, τ. β’)
6) Η υπ’ αριθμόν 148439/Δ1/11-10-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1186, τ. γ’)
7) Η υπ’ αριθμόν 14509/Δ1/3-2-2014 Υ.Α.
8) Η υπ’ αριθμόν 14511/Δ1/3-2-2014 Υ.Α.
9) Η υπ’ αριθμόν 39669/Δ1/17−3−2014 (ΦΕΚ 570, τ.Γ΄)
10) Η υπ’ αριθμόν 88895/Δ1/06−06−2014 (ΦΕΚ 714 τ.Γ΄)
11) Η υπ’ αριθμόν 209304/Ε1/22−12−2014 (ΦΕΚ 1780 τ.Γ΄)
Με τις παραπάνω αποφάσεις, διαπιστώθηκαν τα κενά αλλά και το πλεονάζον προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση εκπαίδευσης και εν συνεχεία διεξήχθησαν οι υποχρεωτικές μετατάξεις των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε θέσεις της Π.Ε.
Κατά τον τρόπο όμως αυτό και με τη διαδικασία που επελέγη από το Υπουργείο Παιδείας, προέκυψε ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, αυτό της αξιοκρατικής κατανομής του προσωπικού μεταξύ των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης σε ότι αφορά τις περιοχές μετακινήσεων και τοποθετήσεων. Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε θέσεις της Π.Ε., όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, λειτούργησαν όχι μόνο ως αλλαγή βαθμίδας, αλλά ως μεταθέσεις, δηλαδή γεωγραφικές μετακινήσεις προσωπικού, καλύπτοντας όμως έτσι θέσεις στην Π.Ε., οι οποίες βάσει της αρχής της ισότητας και της ισονομίας, θα έπρεπε να διεκδικηθούν τουλάχιστον ισότιμα και μέσω της ίδιας διαδικασίας και από εμάς, τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Προς επίρρωση αναφέρεται και το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) σύμφωνα με το οποίο «η πλήρωση των θέσεων διέπεται από τις αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της δημοσιότητας.»
Είναι κρίσιμο να επισημανθεί εν προκειμένω, πως η διαδικασία τελικά μόνο κατ’ επίφαση ήταν υποχρεωτική, καθώς δεν προβλεπόταν κανενός είδους κυρώσεις για όσους δε συμμετείχαν, αλλά ούτε και προβλέφθηκε δυνατότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων να μετατάξει υποχρεωτικά εκπαιδευτικό ο οποίος θα παρέλειπε να υποβάλει αίτηση μετάταξης. Άλλωστε, προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού, υπενθυμίζουμε πως μετά την εφαρμογή της διαδικασίας και τη μετάταξη των εκπαιδευτικών της Δ.Ε., πολλοί εξ αυτών αιτήθηκαν ανάκληση της μετάταξής τους και επανήλθαν στις αρχικές τους θέσεις, δημιουργώντας ευρέως την εντύπωση πως κανένας σοβαρός σχεδιασμός δεν υπήρχε, αλλά και πως οι μετακινήσεις στην εκπαίδευση πραγματοποιούνται με περισσή ευκολία, απλώς και μόνο επειδή κάποιος άλλαξε γνώμη για την επιλογή του.
Υπό αυτό το καθεστώς έλαβε χώρα εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ανακλήσεων (δήθεν) υποχρεωτικών μετατάξεων, ενώ είναι πάγια νομική θέση στην ελληνική διοίκηση ότι οι ανακλήσεις διοικητικών πράξεων γίνονται πάντα με φειδώ και κατ’ εξαίρεση. Παράπλευρη συνέπεια αποτέλεσε επίσης το γεγονός πως μετά τις υποχρεωτικές μετατάξεις, δημιουργήθηκαν και πολλά κενά σε νησιωτικές κυρίως περιοχές από τις οποίες αποχώρησαν οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί.
Γεννάται επομένως το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να αποκαλούνται υποχρεωτικές οι επίμαχες μετατάξεις, όταν η συμμετοχή σε αυτές κατέληξε προαιρετική, αλλά και πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται ανακλήσεις με πρωτοβουλία των μεταταχθέντων, εφόσον οι θέσεις στις οποίες μετατάχθηκαν υποτίθεται ότι ήταν κενές και έχριζαν άμεσης πλήρωσης, ενώ οι θέσεις από τις οποίες αποχώρησαν ήταν πλεονασματικές. Τα παραπάνω συνέβαιναν μάλιστα ενώ εμείς βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι στις θέσεις μας χωρίς καμία δυνατότητα συμμετοχής στις παραπάνω μετακινήσεις. Ωστόσο πέραν της αδικίας σε βάρος μας, κατά τη μείζονα σκέψη αποδεικνύεται πως οι εν λόγω μετατάξεις δεν είχαν ούτε υποχρεωτικό χαρακτήρα, ούτε και δυσμενείς συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς της Δ.Ε., αλλά αντιθέτως, τους δόθηκε η ευκαιρία, και μάλιστα πολλές φορές κατά τα ανωτέρω, να μετακινηθούν στις περιοχές των συμφερόντων τους.
Αποτέλεσμα των παραπάνω άστοχων επιλογών ήταν, να ικανοποιηθούν προνομιακά εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. με λίγα μόρια και μικρή προϋπηρεσία, μετακινούμενοι στον τόπο συμφερόντων τους, σε βάρος εκπαιδευτικών της Π.Ε., οι οποίοι διέθεταν περισσότερα μόρια, όμως αποκλείστηκαν από τη διενεργηθείσα τότε διαδικασία.
Εναντίον των παραπάνω αποφάσεων εκκρεμούν ήδη προς εκδίκαση αιτήσεις ακύρωσης στα διοικητικά δικαστήρια, ενώ από την έναρξη της διαδικασίας έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επιστολές και παραστάσεις διαμαρτυρίας ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων.
Ήδη, με το υπ’ αριθμ. 56597/Ε1/06-04-2015, έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, είχε ζητηθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να προβούν σε άμεσο έλεγχο των μορίων των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, κίνηση η οποία υποδεικνύει τη διαπίστωση εκ μέρους του Υπουργείου των παρατυπιών οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τη διενέργεια της επίμαχης διαδικασίας.
Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως τα αποτελέσματα του ελέγχου, παρότι αυτός έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτοκ. 187553/Φ1/20-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας το οποίο εκδόθηκε ως απάντηση στο βουλευτή Μαγνησίας κ. Μπουκώρο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με αποτέλεσμα οι υπηρεσιακές μας μεταβολές να διεκπεραιώνονται με βάση τα προγενέστερα (και ενδεχομένως ανακριβή) στοιχεία, προκαλώντας μας απογοήτευση αλλά και ενισχύοντας την αίσθηση ότι δεν υπάρχει τελικά πρόθεση αποκάλυψης και αποκατάστασης των επίμαχων παρατυπιών από το Υπουργείο Παιδείας. Άλλωστε είναι γνωστό πως εξαιτίας πολλών εκ των σφαλμάτων της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων, υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτές εκατοντάδες ενστάσεις εκ μέρους των συναδέλφων μας της Δ.Ε., διογκώνοντας έτι περαιτέρω το πρόβλημα εν γένει και επιφέροντας υπερσυγκέντρωση προσωπικού σε ορισμένες περιοχές.
Επιπροσθέτως, προσφάτως είχε εκδηλωθεί εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας η πρόθεση για ανάκληση όλων των υποχρεωτικών μετατάξεων του άρθρου 82, παρ. 11 του Ν. 4172/2013 και η επανάληψη της διαδικασίας με συμμετοχή και των εκπαιδευτικών της Π.Ε., γεγονός το οποίο αποτελεί ομολογία συνολικά της αποτυχίας και των αστοχιών του εγχειρήματος.
Στις 14-8-2015 εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η υπ’ αρ. 129468/Ε1/14-8-2015 υπουργική απόφαση, με την οποία συστάθηκαν οργανικές θέσεις για τις ειδικότητες ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, χωρίς ωστόσο να έχουν προσδιοριστεί ακόμη κατά σχολική μονάδα.
Η σύσταση των οργανικών κενών για τις ειδικότητες στην Π.Ε. αποτελούσε πάγιο αίτημα ημών, των εκπαιδευτικών της Π.Ε. προκειμένου να μπορέσουμε να μετατεθούμε στις περιοχές συμφερόντων μας, δεδομένου ότι επί πολλά έτη το Υπουργείο Παιδείας επικαλούνταν την έλλειψή τους για να απορρίπτει τις αιτήσεις προτίμησης τις οποίες υποβάλλαμε.
Μέχρι το καλοκαίρι του έτους 2013, παρά τις πιέσεις μας, το Υπουργείο Παιδείας αρνούνταν να συστήσει νέες οργανικές θέσεις σε περιοχές υψηλής ζήτησης, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, δημιουργώντας την πεποίθηση πως οι θέσεις αυτές ήταν αχρείαστες.
Ωστόσο, με την απόφαση για την υλοποίηση της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων, όπως εκτέθηκε παραπάνω, η αιτιολογία αυτή του Υπουργείου Παιδείας κλονίστηκε και τελικά κατερρίφθη, διότι οι θέσεις οι οποίες προβλέφθηκαν προς πλήρωση από μετατασσόμενους τότε εκπαιδευτικούς, βρίσκονταν στις περιοχές για τις οποίες μόλις προ ολίγου διαστήματος το Υπουργείο Παιδείας επέμενε πως δεν υπήρχαν.
Με βάση συνεπώς το παραπάνω ιστορικό πλαίσιο, πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της απόδοσης των νέων οργανικών θέσεων οι οποίες συστάθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας. Διότι τίθεται ήδη ο προβληματισμός σχετικά με την κατανομή αυτών των κενών μεταξύ μετατιθέμενων και μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, αλλά και όσων εκπαιδευτικών υπηρετούσαν ήδη στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΠΕ προγενέστερα της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων.
Η άποψη η οποία εκφράζεται από την πλευρά των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, περί προτεραιότητάς τους στην κατάληψη των νεοσυσταθεισών οργανικών θέσεων, δε βρίσκει επ’ ουδενί επαρκές νομικό έρεισμα. Συγκεκριμένα, στην παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, αναφέρεται ότι οι μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις, χωρίς να αναφέρει σκοπίμως τον όρο οργανικές. Είναι σαφές λοιπόν πως ο νομοθέτης απέφυγε να ονομάσει τις θέσεις οι οποίες πληρώθηκαν από μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς ως οργανικές, διότι πολύ απλά αυτές δεν υπήρχαν στις επίμαχες περιοχές, και μάλιστα μόλις προ διμήνου από την πραγματοποίηση των μετατάξεων, και συγκεκριμένα στις 12-6-2013 με την υπ’ αριθμ. 80571/Δ1/12-06-2013 απόφασή του, το Υπουργείο Παιδείας είχε απορρίψει όλες τις αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών της Π.Ε. για τις ίδιες περιοχές, με μόνη δικαιολογία την έλλειψη οργανικών κενών. Είναι προφανές πως εάν ο νομοθέτης ήθελε να συστήσει οργανικές θέσεις και να τις πληρώσει με μετατασσόμενους εκπαιδευτικούς θα το είχε προβλέψει ρητά. Ούτε σε αβλεψία μπορεί ασφαλώς να αποδοθεί αυτή η επιλογή, διότι θα είχε διορθωθεί μεταγενέστερα με νεότερη διάταξη.
Αντιθέτως, επί δύο έτη το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να μη συστήσει οργανικές θέσεις στις περιοχές στις οποίες έγιναν υποχρεωτικές μετατάξεις. Ωστόσο, με την υπ’ αρ. 11314/31/10/2014 εγκύκλιο μεταθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην παρ. 1.1. περίπτωση (γ), οριζόταν ότι: «Με την παρούσα διαδικασία κα υποβάλουν αίτηση μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης και οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, τ. Α’), ενόψει της σύστασης οργανικών θέσεων του κλάδου τους σε περιοχές μετάθεσης, σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων.» Προαναγγέλθηκε τότε η σύσταση οργανικών θέσεων στις οποίες θα τοποθετούνταν ενδεχομένως και οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί του Ν. 4172/2013, χωρίς να προβλέπεται βέβαια η κατά προτεραιότητα απόδοση των οργανικών θέσεων σε εκείνους.
Τέλος, με την υπ’ αρ. 129468/Ε1/14/8/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κ.κ. Κουράκη και Μάρδα, συστάθηκαν πανελλαδικά 1686 οργανικές θέσεις ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16. Στην παρ. 3 της απόφασης αυτής αναφέρεται ότι: «Με την κάλυψη των συστηνόμενων θέσεων από μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τη διάταξη του Ν. 4172/2013 (αρθρ.82 παρ. 11) καταργούνται ταυτόχρονα ισάριθμες κενωθείσες θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.» Ως εκ τούτου, ούτε με την απόφαση για τη σύσταση οργανικών θέσεων προβλέφθηκε η κατά προτεραιότητα τοποθέτηση των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών στις νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις, αλλά μόνο η κατάργηση των κενωθεισών θέσεων στη Β/θμια Εκπαίδευση από τις οποίες είχαν προέλθει οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατάχθηκαν.
Συνεπώς από καμία διάταξη σχετική με την προεκτεθείσα διαδικασία δεν προκύπτει υποχρέωση ή έστω πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας, ούτε για σύσταση οργανικών θέσεων αποκλειστικά για μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς, αλλά ούτε και για κατά προτεραιότητα απόδοση των όσων προκύπτουν σε αυτούς.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως οι υποχρεωτικές μετατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, διεξήχθησαν κατ εξαίρεση και υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς, παρακάμπτοντας την πάγια διαδικασία περί μετατάξεων όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 69-75 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) αλλά και στο άρθρο 15 του Ν. 1566/1985. Διότι κατά το προγενέστερο καθεστώς θα έπρεπε να προηγηθεί των μετατάξεων η διαδικασία των υπηρεσιακών συμβουλίων (ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ) προκειμένου να εγκριθούν αυτές, το οποίο θα ήταν και το ορθότερο.
Επιπλέον, επιβεβαιωτικό του γεγονότος ότι δεν υπήρχε πρόθεση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας για άμεση σύσταση οργανικών θέσεων για τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς, αποτελεί και το γεγονός ότι μπορούσε να αξιοποιηθεί για τις υποχρεωτικές μετατάξεις και το πλαίσιο της παραγράφου 5, του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α 226/27-10-2011, σύμφωνα με το οποίο «από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος». Ωστόσο το Υπουργείο Παιδείας σκοπίμως δεν έκανε χρήση ούτε και αυτής της δυνατότητας. Εν προκειμένω βέβαια, ακόμη και η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης θα ήταν μόνο μερική, διότι πολλοί εκ των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών δεν υπηρετούσαν σε οργανική θέση στη Δ.Ε., αλλά στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΔΕ.
Άλλωστε, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός, πως σε πολλές περιοχές έλαβαν χώρα μετατάξεις, πολύ περισσότερες αριθμητικά σε σχέση με τις θέσεις οι οποίες είχαν προβλεφθεί εκεί για μετατάξεις, καθ’ υπέρβαση δηλαδή του ορίου που είχε τεθεί με τις υπ’ αριθμ. 111966/Δ2/13-8-2013 και υπ’ αρ. 144049/Δ2/07-10-2013 Διαπιστωτικές Πράξεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες είχαν υπολογιστεί τα κενά ανά Διεύθυνση και περιοχή εκπαίδευσης.
Για όλους συνεπώς τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετατάχθηκαν παράτυπα σε περιοχές στις οποίες δεν είχαν προβλεφθεί αντίστοιχες θέσεις για μετάταξη, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει άμεσα να επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις αλλά και να αναζητηθούν οι όποιες σχετικές ευθύνες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμμετάσχουν οι παραπάνω παράτυπα μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί σε οποιαδήποτε διαδικασία απόδοσης οργανικών θέσεων, διότι τότε θα πρόκειται για διαδοχικές παραβάσεις της νομοθεσίας, οι οποίες θα κλονίσουν οριστικά την όποια εμπιστοσύνη μας έχει απομείνει ως προς τις επιλογές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Εν κατακλείδι, και σε περίπτωση που με κανέναν τρόπο δεν επιτευχθεί η ακύρωση ή ανάκληση μαζικά των υποχρεωτικών μετατάξεων, ως ύστατη πρόταση για την αποκατάστασή μας, αιτούμαστε την άμεση μετάθεσή μας στις περιοχές των συμφερόντων μας στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί υποχρεωτικές μετατάξεις, με βάση τα μόρια του τελευταίου μεταταχθέντος εκπαιδευτικού. Το αίτημά μας αυτό είναι δίκαιο, εύλογο, υλοποιήσιμο και ισορροπημένο, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποδηλώνει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις από την πλευρά μας, αλλά απλώς και μόνο την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας που υποστήκαμε.
Εφόσον ικανοποιηθεί το παραπάνω αίτημά μας και μετακινηθούμε στις περιοχές των συμφερόντων μας, η απόδοση των νεοσυσταθεισών οργανικών θέσεων, αλλά και όσων ενδέχεται να συσταθούν στο μέλλον, θα γίνει με βάση τα μόρια που διαθέτουμε, από κοινού κρινόμενα με εκείνα των μεταταχθέντων συναδέλφων μας ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η δικαιότερη, δεδομένων των συνθηκών, ομαλοποίηση της κατάστασης, ώστε να αποδείξει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι πλέον δε μας αντιμετωπίζει ως εκπαιδευτικούς με μειωμένα δικαιώματα.
Με την επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας.

Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται υπό του κ. Υπουργού, που κατοικοεδρεύει ως εκ της θέσεώς του στην Αθήνα, επί της οδού Α. Παπανδρέου αρ. 37 στο Μαρούσι.

Οι εξωδίκως καλούντες,
διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral