Εισηγήσεις για τον αριθμό των μαθητών στα Πειραματικά το 2016-17

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/02/2016 - 15:55 | Author: Newsroom

Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια των Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ.) καλούνται να αποστείλουν εισηγήσεις για τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2016-2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

(depps@minedu.gov.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 22/02/2016 (αρ. πρωτοκόλλου σας).

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του αρμόδιου Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις :

-της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν.3966/2011(Φ.Ε.Κ. 118 Α΄) ως ισχύουν «4. Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που μπο­ρεί να εγγραφούν στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή Πειραματικό Γυμνάσιο ή Πειραματικό Λύκειο είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πειραματικού Νηπιαγωγείου ή Πειραμα­τικού Δημοτικού Σχολείου ή Πειραματικού Γυμνασίου αντίστοιχα. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και άλλες συνθήκες στην ανώτερη βαθμίδα επιτρέπουν μεγαλύτε­ρο αριθμό τμημάτων από ό,τι στην κατώτερη ή επιτρέ­πουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, το οικείο Ε.Π.Ε.Σ. καταθέτει αιτιολογημένη εισήγηση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών που θα εγγραφούν στο σχολείο που εισηγείται την εν λόγω αύξηση. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση των συνδεδεμένων Πρότυπων Γυμνασίων και Πρότυπων Λυκείων»

-της παραγράφου 8 του άρθρου 44 του ν.3966/2011(Φ.Ε.Κ. 118 Α΄),ως ισχύουν « Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών σε κάθε τμήμα για το Νηπιαγωγείο ή την Α΄ Δημοτικού ή την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου Πειραματικού ή Πρότυπου Σχολείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με από­φαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από αιτιο­λογημένη εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του».

Προκειμένου να εξετασθούν από τη ΔΕΠΠΣ σε επόμενη συνεδρίαση και να εκδοθεί η σχετική Υπουργική απόφαση εισαγωγής μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το σχολ. έτος 2016-2017 παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για την αποστολή των σχετικών εισηγήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (depps@minedu.gov.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 22/02/2016 (αρ. πρωτοκόλλου σας)

ως ακολούθως:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Νηπιαγωγεία: αριθμός μαθητών ανά τμήμα για το σχολικό έτος 2016-2017- αριθμός αποφοίτων τρέχοντος έτους(μόνο για τα συνδεδεμένα με Δημοτικό)

Δημοτικά: Α΄Τάξη(αριθμός μαθητών ανά τμήμα για το σχολικό έτος 2016-2017)

ΣΤ΄Τάξη (αριθμός αποφοίτων τρέχοντος έτους μόνο για τα συνδεδεμένα με Γυμνάσιο)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γυμνάσια: Α΄Τάξη (αριθμός μαθητών ανά τμήμα για το σχολικό έτος 2016-2017)

Γ’ Τάξη (αριθμός αποφοίτων τρέχοντος έτους μόνο για τα συνδεδεμένα με Λύκειο)

Λύκεια: Α΄Τάξη( αριθμός μαθητών ανά τμήμα για το σχολικό έτος 2016-2017)

Το έγγραφο

Loading...
  • europalso

    ideascentral