Εγχείρημα εισαγωγής γενετησίου αγωγής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/02/2017 - 21:37 | Author: Newsroom

Εγχείρημα εισαγωγής γενετησίου αγωγής
Το τελευταίον διάστημα επεχειρήθη μία επίθεσις εναντίον της Διοικούσης Εκκλησίας ως την ηθικήν αυτουργόν δια την απομάκρυνσιν του κ. Ν.

Φίλη από την θέσιν του Υπ. Παιδείας. Κανείς όμως από τους επιτιθεμένους δεν έχει το θάρρος να αναμετρηθή με την πραγματικότητα.
Η κοινή γνώμη συμφώνως προς δημοσκοπήσεις ήτο κατά μεγάλην πλειοψηφίαν κατά των αλλαγών εις το μάθημα των Θρησκευτικών και επομένως η Εκκλησία εξέφραζε το αίσθημα των πολιτών, το οποίον ο Πρωθυπουργός έλαβε σοβαρώς υπ᾽ όψιν. Από όσους δηλητηριάζουν την κοινωνικήν ατμόσφαιραν, δια να επιφέρουν πλήγματα εις την εμπιστοσύνην που ο λαός έχει προς την Εκκλησίαν κανείς δεν είχε την ανδρείαν να αναδείξη ένα νέον παράγοντα, ο οποίος ισχυροποιείται συνεχώς εις την πολιτικήν ζωήν της Χώρας, δηλ. την επισημοποίησιν της ομοφυλοφιλίας. Πολλά γράφουν εναντίον της Εκκλησίας χωρίς καμίαν συνέπειαν. Τολμούν να αντείπουν κάτι ως προς την ομοφυλοφιλίαν;

Εις ομιλίαν του κ. Τσίπρα εις ανοικτήν συγκέντρωσιν προς τα μέλη του κόμματός του εδέσποζεν εις το κέντρον της αιθούσης σημαία -μεγάλων διαστάσεων- των ομοφυλοφίλων και συναφών ομάδων, ενώ όλαι αι άλλαι σημαί­αι -μικρότεραι- ήσαν του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και εις την αξιωματικήν αντιπολίτευσιν τα πράγματα είναι εξ ίσου οικτρά. Ο Βουλευτής κ. Γ. Γιακουμάτος εις πρόσφατον συνέντευξίν του υπεννόησε κάτι αρνητικόν δια την ομοφυλοφιλίαν. Αμέσως ο κ. Κ. Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα, εις το οποίον ηναντιώθη προς αυτάς τας δηλώσεις και εζήτησεν από τον Βουλευτήν αμέσως να ανακαλέση. Ο κ. Γιακουμάτος όχι μόνον ανεκάλεσεν, αλλά είπεν ευθαρσώς ότι εψήφισε το σύμφωνον συμβιώσεως και ότι έχει φίλους ομοφυλοφίλους.

Από αυτά, όπως και επίσης από περιπτώσεις Σεβ. Μητροπολιτών, που προπηλακίσθησαν ως «ομοφοβικοί», αντιλαμβάνεται κανείς ότι εις την Χώραν μας τείνει να καταστή μέτρον κρίσεως πάντων όχι το Ευαγγέλιον, ούτε καν μία ηθική, αλλά ο φόβος! Ο φόβος δια την ελευθερίαν της γνώμης! Ο φόβος να επαναλάβη κανείς αυτά που δια χιλιάδες χρόνια επίστευεν όλη η ανθρωπότης!

Εν τω μεταξύ ανέλαβε νέος Υπ. Παιδείας ο πανεπιστημιακός κ. Κ. Γαβρόγλου. Ενώ έχει μόλις μερικούς μήνας Υπουργός εξήγγειλε μεταρρυθμίσεις εις όλα τα επίπεδα εκπαιδεύσεως. Πρόκειται βεβαίως δια την συνέχισιν μεταρρυθμίσεων, αι οποίαι προετοιμάζοντο προ καιρού, εις σημείον ώστε ήδη ο κ. Φίλης ως Υπουργός να είχε παραδεχθή ότι οικοδομεί εις τα θεμέλια που είχε θέσει η κ. Διαμαντοπούλου, γνωστή και αυτή δια μετάβασίν της εις την λέσχην Μπίλντεμπεργκ, την οποίαν επεσκέφθη προ έτους και ο κ. Μητσοτάκης.

Μία από τας «προοδευτικάς» κινήσεις του Υπουργού είναι η εβδομάς με θέμα «Σώμα και Ταυτότητα» δια παιδιά και γονείς. Ως ανεγνώσαμεν εις την εγκύκλιον του Υπουργείου Παιδείας της 23ης Δεκεμβρίου 2016 με Αρ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2:

«Ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και, κατά το τρέχον έτος, εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες».

Το ζήτημα των «εμφύλων ταυτοτήτων» περιλαμβάνει τας εξής ενότητας:

«Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο, Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα, Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών, Φύλο, Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις με βάση το φύλο στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνία, Έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία και βία κατά των γυναικών Ομοφοβία και Τρανφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο».

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Υπάρχουν άφυλοι ταυτότητες; Ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι ευρυτέρα έννοια του γενετησίου προσανατολισμού; κ.α. Ανατρέχοντες εις το προσφερόμενον υλικόν παρετηρήσαμεν ότι το υλικόν που υπάρχει αναφέρεται κυρίως εις τον φεμινισμόν, ενώ παρουσιάζει ελλείψεις ως προς την σύνδεσιν του βιολογικού με το κοινωνικόν φύλον (διάκρισιν που χρησιμοποιεί η επιστήμη της ψυχολογίας), τα οποία τείνει απλώς να αποσυνδέη. Εις ένα από τα φυλλάδια αναφέρεται ότι:

«οι έμφυλες νόρμες μπορεί να είναι τόσο βαθιά ριζωμένες που συχνά οι άνθρωποι τις αποδέχονται σαν «κάτι δεδομένο» και δεν αντιλαμβάνονται το πόσο δραστικά διαμορφώνουν τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, τα αγόρια είναι πιθανότερο να επιδοκιμάζονται αν παίζουν με αυτοκινητάκια η εργαλεία, ενώ τα κορίτσια παροτρύνονται πολύ περισσότερο να παίζουν με κούκλες και να φροντίζουν την εμφάνισή τους».

Το παράδοξον είναι ότι η συμπερίληψις της «Ομοφοβίας και Τρανσφοβίας», θέμα εντελώς απαράδεκτον, δεν δικαιολογείται ούτε από το προσφερόμενον υλικόν! Μήπως τελικώς προκαλείται μόνον σύγχυσις εις τους νέους και τους γονείς; Πάντως αποκαλύπτεται πλέον ότι αι προεξαγγελίαι του κ. Φίλη δια εισαγωγήν μαθήματος «σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως» υπηρετούνται εις το ακέραιον και από τον νέον Υπουργόν.
Ορθόδοξος Τύπος
Loading...
  • europalso

    ideascentral