ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – «Κοινωνικό Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις – Οδηγίες , κατευθύνσεις»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/11/2014 - 11:08 | Author: Newsroom

«Κοινωνικό Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις Οδηγίες και κατευθύνσεις»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Έχοντας υπόψη:
Τουπ. αριθμ. Γ.Δ. 58β/1-9-2014 έγγραφο του Υ.

ΠΑΙ.Θ. περί « Εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωνικού
Σχολείου στους μαθητές των σχολείων της χώρας»
Την υπ. αριθμ. 142753/Γ7/10-09-2014 περί «Συγκρότησης Συντονιστικού Οργάνου του έργου με τίτλο
:Κοινωνικό Σχολείο»Υ.Α.
Την υπ. αριθμ. 143571/Γ4/10-9-2014 περί «Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού»
Υ.Α.
Την υπ. αριθμ. 140337/Γ4/5-9-2014 περί «Πανελλήνιας Διεξαγωγής του προγράμματος Kids΄ Athletics»
Υ.Α. Τηνυπ. αριθμ. 145459/Γ4/12-09-2014 απόφαση περί «Διεξαγωγής του Προγράμματος KidsAthletics».
Τουπ. αριθμ. 145324/Γ7/12-09-2014 έγγραφοπερί «Δράσεων ευαισθητοποίησης στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στο πλαίσιο του Προγράμματος του Κοινωνικού Σχολείου».
Την υπ’. αριθμ. 172189/Γ1/23-10-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με δράσεις που αφορούν το
«Διαδίκτυο».
Το με αριθμ. 56/18-09-2014 Απόσπασμα Πρακτικού τουΔ.Σ. του Ι.Ε.Π. με θέμα: Εφαρμογή δράσεων στο
πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου».
Την με αριθμ. 66/04-11-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σχετικά με το ασκησιολόγιο το οποίο έχει ήδη ενταχθείστο Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ των Δημοτικών
Σχολείων.
σας ενημερώνουμε τα εξής:
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral