Δημόσια ΙΕΚ Μοριοδότηση εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/10/2015 - 18:20 | Author: Newsroom

Δημόσια ΙΕΚ Μοριοδότηση εκπαιδευτικών

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΔΣΕΚ

Δείτε εδώ την απόφαση

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 34

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

20
1.1.α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων. 12

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.)

(προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)

6

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.)

(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα σπουδών και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου).

6
Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος
1.1.β Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 5
1.1.γ Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 8
Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα
1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8
1.2.α Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 5
1.2.β Διδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 8
Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

με επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών

Οι εμπειροτέχνες εκπαιδευτές σημειώνουν με Χ το πεδίο αυτό
1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) 6
1.3.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 2

1.3.β Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2.

2

1.3.γ Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)

(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2.

2
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 22

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(1 μόριο ανά 150 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 8)

8
2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης [Αναγωγή 8

2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ

(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

6
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10

Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων

ειδικοτήτων (1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια)

(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια

παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση

έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο

αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο

υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση

δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική

εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία. Για τους

εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία πέραν των

τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο).

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 6
4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5
4.1.γ Αριστη Γνώση (επίπεδο C2) 2
4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 0,5
4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 0,75
4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2) 1

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. ι, του ν.3848/2010)

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 3
1.ΑΝΕΡΓΙΑ 20
Από 0-6 μήνες, 4 μόρια
Από 6-12 μήνες, 8 μόρια
Από 12-18 μήνες, 12 μόρια
Από 18-24 μήνες, 16 μόρια
Από 24 μήνες και πάνω, 20 μόρια

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στους υποψηφίους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
Γονε ίς τρ ίτε κνων ο ικογενε ιών 10% Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) 10% Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα) 10% ΑΜΕΑ (Γονείς και ο ίδιος) 10%

*Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν.4186/2013/Α’ 193. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των ΔΙΕΚ και των ΔΣΕΚ με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ.
2. Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, για την επιλογή τους στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τα ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ μιας Περιφέρειας.

4. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ, ανάλογα με την ειδικότητά τους σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μοριοδότησης.
5. Βάσει των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και των αναγκών σε διδακτικές ώρες, το ΔΙΕΚ ή η ΔΣΕΚ θα προβεί σε επιλογή και κατανομή των εκπαιδευτών ανά ειδικότητα και ανά μάθημα.
6. Εάν υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα τα οποία τεκμηριωμένα δεν δύνανται να διεξαχθούν σε Εργαστηριακά Κέντρα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά μόνο σε εξωτερικά εργαστηριακά κέντρα, όπου απαιτείται να παρίσταται υπεύθυνος-επιβλέπων εκπαιδευτής για τη λειτουργία τους, αυτός προηγείται των υπόλοιπων υποψηφίων στο συγκεκριμένο εργαστηριακό μάθημα, ανεξάρτητα αν εντάσσονται στον πρώτο ή στο δεύτερο πίνακα. (Οι ανωτέρω υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
7. Από τους πίνακες εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία.
8. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο πλησιέστερο με τη διαμονή τους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ.
9. Η Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και φακέλου δικαιολογητικών αποτελείται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του ΔΙΕΚ ή της ΔΣΕΚ και ένα μέλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

10. Οι πίνακες αναθέσεων διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτές από τα ΔΙΕΚ και τις ΔΣΕΚ θα εγκριθούν από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. και θα αποσταλούν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο θα συνάψει τις σχετικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ωριαίας αντιμισθίας.

11. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007) και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

12. Οι διευθυντές, υποδιευθυντές και το διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι, μεταταγμένοι, αποσπασμένοι κ.λπ.) των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ δεν δύνανται να έχουν διδακτικές ώρες στα ΔΙΕΚ και στις ΔΣΕΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 27, παρ. 10, τελ. εδαφ. του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α 118).

13. Οι θέσεις που θα καλύψουν οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν με την παραπάνω διαδικασία, θα είναι όσες απομείνουν μετά την ανάθεση ωρών στους:
α) εκπαιδευτικούς που επανήλθαν από διαθεσιμότητα στα ΔΙΕΚ για εκπαιδευτικό έργο και β) εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου στα ΔΙΕΚ.

Δείτε εδώ την απόφαση

Loading...
  • europalso

    ideascentral