Διατάξεις και τροπολογίες του ΥΠΠΕΘ στο παράλληλο πρόγραμμα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/02/2016 - 19:45 | Author: Newsroom

Διατάξεις και τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχουν ενταχθεί στο σχέδιο νόμου “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”

του Υπουργείου Υγείας, μετά τις συνεδρίασεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων που τις έκανε δεκτές κατά πλειοψηφία. Πρόκειται για διατάξεις που αφορούν την αντισταθμιστική εκπαίδευση (άρθρο 26), θέματα των βιβλιοθηκών (άρθρο 27) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (άρθρο 28).

Σημειώνουμε ότι οι Επιτροπές έκαναν δεκτές τις Υπουργικές τροπολογίες µε γενικό και ειδικό αριθµό 185/6 (Δια Βίου Μάθηση), 190/10 ( Ειδική Αγωγή) και εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου ως άρθρα του.Οι δυο τροπολογίες έχουν ενταχθεί ως άρθρα 83-Δια Βίου Μάθηση και 84-Ειδική Αγωγή.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αφορούν και τα άρθρα 29 και 30 που αναφέρουν τα εξής:

Άρθρο 29

Η παρ. 2 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α΄ 86), όπως ισχύει και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220), τροποποιούνται ως εξής: «Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθµό κακουργήµατος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική µε την υπηρεσία ή για έγκληµα σχετικά µε το νόµισµα ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά κρατούµενος για οποιοδήποτε έγκληµα για όσο χρόνο κρατείται.»

Άρθρο 30

Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται πα- ράγραφος 21 ως εξής: «21. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η µετα- φορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισµό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρη- σης, καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αξιοποίησή τους. Για τη µεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογηµένη και κοστολογηµένη έκθεση στη Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόµηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια. Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλει- στικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποί- ους µεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύµατος και να συνάπτει συµβάσεις µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτοµερή έκθεση πεπραγµένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν, κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.»

Στην Ολομέλεια την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

Οι Επιτροπές, αφού έλαβαν υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών τους, προτείναν την αποδοχή, κατά πλειοψηφία, του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγήθηκαν την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από τους παριστάµενους Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, και την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και Ώρα 18.00.

Η E K Θ Ε Σ Η των Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral