Διακοπή αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/01/2018 - 16:15 | Author: Newsroom

Διακοπή και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σε για το διδακτικό έτος 2017-18

Διακοπή αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18.
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86, β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012, γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995, δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996, ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996, στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14, ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002, η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003, θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005, ι) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006, ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008, ιβ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010, ιγ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012, ιδ) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010, ιε) του άρθρου 33 του Ν.4038/2012,
2

ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012, ιζ) των άρθρων 39 και 44Α του Ν.4115/2013, ιη) το άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016, ιθ) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997 . 2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Την υπ’ αριθμ. 75306/E2/8-5-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών. 4. Την υπ’ αριθμ. 1η/2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.. 5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Διακόπτουμε τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 140898/Ε2/25-08-2017 και 165109/Ε2/04-10-2017 Υ.Α., ως ακολούθως:

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Loading...
  • europalso

    ideascentral