ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ(Σ.Ε.Κ.)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/12/2016 - 16:55 | Author: Newsroom

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
18η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή, από τις 9:00π.μ εώς τις 18:00μ.μ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ποιοι Ποιες Είμαστε;

Είμαστε παλιοί και νέοι Συνάδελφοι, μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, που απασχολούμαστε, σε διαφορετικούς χώρους εργασίας δημασίο και ιδιωτικό (Ακαδημαϊκό, Ερευνητικό , Εργασιακό)– κάποιοι δε από εμάς βιώνουν την ανεργία των νέων επιστημόνων. Δεν είμαστε παράταξη. Πολλοί από εμάς έχουν αναφορά σε διαφορετικούς πολίτικο ιδεολογικούς χώρους. Συνεχίζουμε την παράδοση του Συλλόγου, στις εκλογές να συμμετέχει κάθε συνάδελφος, χωρίς «παραταξιακή- κομματική ταμπέλα» .
Τι μας ενοποιεί;
Ένας Σύλλογος είναι η ιστορία του… το παρελθόν , το παρόν, το μέλλον… Αναγνωρίζουμε θετικά, ότι έχει συμβεί στα 30 και πλέον χρόνια της παρουσία του. Υπήρξαν κατακτήσεις, διεκδικήσεις, πρωτοβουλίες, αλλά αδυναμίες και λάθη. Στεκόμαστε κριτικά, δεν απορρίπτουμε, θα καταβάλουμε προσπάθεια για το ξεπέρασμα των αδυναμιών, με στόχο ένα μαζικό, βιώσιμο, αποτελεσματικό στις δράσεις και τις διεκδικήσεις του Σύλλογο. Σε αυτή την κατεύθυνση οι Γενικοί Σκοποί της δράσης μας είναι:
 1. Η προώθηση της επιστημονικής – κοινωνιολογικής σκέψης, έρευνας και δεοντολογίας.
 2. Η επιδίωξη εξίσωσης των κοινωνιολόγων με τους άλλους επιστήμονες στις θεωρητικές και θετικές επιστήμες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής τους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 3. Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ανώτατων – Ανώτερων Εκπαιδευτι­κών Ιδρυμάτων και Κέντρων Κοινωνικών Ερευνών.
 4. Η πρόσβαση σε κρατικούς και δημόσιους φορείς με σκοπό την διευκό­λυνση της κοινωνιολογικής έρευνας και την δημιουργία οργανικών θέσεων για κοινωνιολόγους σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς.
 5. Η καταγραφή και αξιοποίηση των Ελλήνων Κοινωνιολόγων και η φρον­τίδα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών και επιστημονικών δραστηριο­τήτων τους σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
 6. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν την κοινωνιολογική θεωρία, την έρευνα, την εφαρμογή και την χρη­σιμότητα της κοινωνιολογίας.
 7. Η διαρκής επιμόρφωση των κοινωνιολόγων καθώς και στελεχών ερευ­νητικών φορέων ή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με κοινωνιολογικά θέ­ματα.
 8. Η διάδοση και εκλαΐκευση της κοινωνιολογικής γνώσης.
 9. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Συλλόγων και Εταιρειών Κοινω­νικών Επιστημών και η ενθάρρυνση διεπιστημονικών δραστηριοτήτων.
 10. Η ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου για την αντιμετώπιση των κοινω­νικών προβλημάτων του λαού και του τόπου, την προάσπιση των δημοκρα­τικών ελευθεριών και ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς. Η εξασφάλιση ισότητας, δικαιοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ ατόμων και λαών.
 11. Η προώθηση μεταβολών που αποσκοπούν στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας μας και στην ποιότητα ζωής των μελών της.
Με ποιους τρόπους και μέσα θα προσπαθήσουμε για την πραγματοποίηση αυτών σκοπών;
 • Τις τακτικές επαφές με κοινωνιολόγους, εταιρείες, οργανισμούς, επι­στημονικούς και επαγγελματικούς Συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, με κρατικούς και πολιτικούς φορείς, με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Την επανέκδοση του ενημερωτικού δελτίου και επιστημονικού περιοδικού «Κοινωνιογράμματος» ηλεκτρονικά (αφού το κόστος της έντυπης έκδοσης είναι απαγορευτικό)με θε­ωρητικά και ερευνητικά θέματα και ζητήματα εφαρμοσμένης κοινωνιολο­γίας. Την έκδοση ανακοινώσεων, βιβλίων και εκλαϊκευμένων μελετών.
 • Την συνέχιση της προσπάθειας για οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων και συνεδρίων, και συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις άλλων φορέων στην Ελλάδα και στο ε­ξωτερικό.
 • Την κοινωνιολογική διερεύνηση της Ελληνικής πραγματικότητας και την έκδοση συγγραμμάτων, μελετών και συλλογικών εργασιών που βασίζονται στα Ελληνικά δεδομένα και την διεθνή εμπειρία.
 • Την προβολή του έργου των Ελλήνων κοινωνιολόγων στην χώρα μας και διεθνώς και την μετάφραση αξιόλογων έργων ξένων κοινωνιολόγων στα Ελληνικά.
 • Την κριτική αξιολόγηση τόσο της κοινωνιολογικής έρευνας και της δι­δασκαλίας στην Ελλάδα όσο και της ενημέρωσης του κοινού γύρω από κοι­νωνικά ζητήματα και δραστηριότητες.
 • Την αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη διεκδίκηση του δικαιώματος για ευρύτερη χρήση τους με στόχο την αντικειμενική ενημέρω­ση του κοινού γύρω από κοινωνικά θέματα και την ποιοτική βελτίωση της παιδείας και του πολιτισμού.
 • Την ενίσχυση της συμμετοχής αντιπροσώπων του Συλλόγου σε κρατικές, δημόσιες ε­πιτροπές και φορείς, την εκπροσώπηση των κοινωνιολόγων απέναντι σε διά­φορες αρχές.
 • Την υποστήριξη κοινωνιολόγων να ενταχθούν σε οργανικές θέσεις.
 • Την δραστηριοποίηση και συμμετοχή των κοινωνιολόγων για την επί­λυση των προβλημάτων του κλάδου και την προστασία των συμφερόντων τους.
 • Την σύνδεση με αντίστοιχους κοινωνιολογικούς Συλλόγους και εται­ρείες άλλων χωρών και την ένταξη σε διεθνείς κοινωνιολογικές εταιρείες για τη διεθνή αναγνώριση του Συλλόγου.
 • Την ηθική ή υλική βράβευση ατόμων ή φορέων για την εξαίρετη συμβο­λή τους στην ανάπτυξη ή διάδοση της κοινωνιολογικής θεωρίας και έρευνας και στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.
 • Την επανέκδοση της ταυτότητας μέλους
 • Την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών με την βελτίωση του site και φόρουμ, email και άλλων ηλεκτρονικών μεσών.
 • Την καλύτερη αξιοποίηση των κεντρικών Γραφείων του ΣΕΚ
 • Την ενίσχυση των παραρτημάτων και των επιτροπών με καταστατικές αλλαγές που θα παρέχουν μεγαλύτερη αυτονομία και δυνατότητα οργάνωσης.
Τι έγινε την περίοδο (2014-2016);
Σε αυτή την περίοδο έγινε μια προσπάθεια αναβάθμισης του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξεπεράστηκαν, αδυναμίες, λάθη η και παραλήψεις προηγούμενων ετών. Πιο συγκεκριμένα:
 • Έγιναν παρεμβάσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα, θέσεις εργασίας , αναβάθμιση του ρόλου των κοινωνιολόγων, βελτίωση προκηρύξεων σε υπουργεία ( Υγείας, Εργασίας, Παιδείας, Εσωτερικών, ΓΓΙΦ). Υπήρξε στήριξη του Συλλόγου σε θέματα όπως (κέντρα πρόληψης, βοήθεια στο σπίτι, Κοινωνικές Δομές, Θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Υγείας Εργασίας, Παρεμβάσεις σε Δήμους και Περιφέρειες ,Νέο προσοντολόγιο στο Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης). Σε κάποιες από τις παρεμβάσεις υπήρξαν θετικά αποτελέσματα (Προκήρυξη Υπουργείου Υγείας, βοήθεια στο σπίτι) σε κάποιες άλλες (κοινωνικές δομές) δεν έγιναν αποδεκτές οι θέσεις του Συλλόγου. Η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί.
 • Στο πλαίσιο των προηγούμενων και για πιο αποτελεσματική δράση ο Σύλλογος μαζί με τον Σύλλογο Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής (ΣΕΚΠ) για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου, έγινε προσπάθεια για την Δικτύωση Σωματείων Κοινωνικών Επιστημόνων. Μια τέτοια προσπάθεια απαιτούσε, σεβασμό στις άλλες ενώσεις, προσπάθεια, πολλές ώρες συνεννοήσεων, συναντήσεων. Δημιουργήσαμε μια «κουλτούρα επικοινωνίας» με άλλες ενώσεις, «κουλτούρα επικοινωνίας» που απουσιάζει από τα Πανεπιστημιακά τμήματα. Σκοπός μας ήταν να ενταχτούν και αυτά σε αυτή την προσπάθεια. Η «Δικτύωση Σωματείων Κοινωνικών Επιστημόνων», κατάφερε το καλοκαίρι με παρεμβάσεις στα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας να διαμορφώσει προϋποθέσεις για την επαγγελματική κατοχύρωση των κοινωνικών επιστημόνων στους χώρους αυτούς. Υπομνήματα, παρεμβάσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των θέσεων κοινωνικών επιστημόνων σε αυτά. Μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης που δεν γίνονται μόνιμοι διορισμοί. Η προσπάθεια αυτή θέλουμε να συνεχιστεί και με άλλους. Αυτό είναι το καθήκον ενός Συλλόγου που θέλει να «επικοινωνεί» , να μάχεται, να δυναμώνει. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής η Πρωτοβουλία Κοινωνικών Ανθρωπολόγων η Πανελλήνια Ένωση Νομικών και Πολιτικών Επιστημόνων. Τελευταία προστέθηκε και η Ένωση Επιστημόνων Ειδικής Αγωγής. Δεν αποδεχτήκαν την συμμέτοχη τους, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών (ΣΚΛΕ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ). Προετοιμάζετε εκδήλωση μαζί μετά Πανεπιστημιακά τμήματα η οποία αναβλήθηκε λόγο εκλογών
 • Στο πλαίσιο της «Επιτροπής Παιδείας» ήταν η πρώτη φορά που Σύλλογος και Πανεπιστημιακά τμήματα και η Κοινωνιολογική Εταιρεία έβγαλαν, κοινές ανακοινώσεις για την κοινωνιολογία στην εκπαίδευση και «απαίτησαν» την αναβάθμιση της. Ο ΣΕΚ συμμετείχε δια του Πρόεδρου και του Γ.Γ. στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής. Πολλές από τις προτάσεις του ΣΕΚ έγιναν αποδεκτές από όλα τα κόμματα της Βουλής. Έγιναν πολλές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Η προσπάθεια η «κοινωνιολογία», «κοινωνικές επιστήμες», να γίνει μάθημα πανελλαδικό εξεταζόμενο συνεχίζεται.
 • Ο Σύλλογος συμμετείχε σε πλήθος δράσεων (μεταναστευτικό, ημέρα αλληλεγγύης για τους προσφυγές, ημερίδα κέντρων πρόληψης, συνάντηση επιστημονικών ενώσεων, ΟΛΜΕ-ΚΕΜΕΤΕ κ.α.)
 • Διοργανώθηκε ημερίδα για τις νέες τεχνολογίες με συμμέτοχη 250 συναδέλφων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Παραρτήματα (Μεσσηνίας, Δυτικής Μακεδονίας, Λάρισας) πραγματοποίησαν ημερίδες και συμμετείχαν με άλλους φορείς σε κοινωνικές δράσεις (μεταναστευτικό κ.α)
 • Έγιναν Παρεμβάσεις στον Χώρο της Ειδικής Αγωγής σε συνεργασία με την Ένωση Επιστημόνων Ειδικής Αγωγής και Πανελλήνια Ένωση Νομικών και Πολιτικών Επιστημόνων. Δημιουργήθηκε στο σύλλογο επιτροπή Ειδικής Αγωγής. Με αυτές τις παρεμβάσεις φτάσαμε σε αριθμό ρεκόρ, προσλήψεων κοινωνιολόγων στην Ε.Α.
 • Δημιουργήθηκε νέο site και Φόρουμ. Δυστυχώς τα οικονομικά του Συλλόγου δεν επέτρεψαν την τεχνική υποστήριξη του, με αποτέλεσμα την πολλαπλή επίθεση από χακερ. Η προσπάθεια αναβάθμισης του συνεχίζετε με σκοπό να αποτελέσει τον «πυρήνα» επικοινωνία των Μελών .
 • Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή των δυο πρώτων ΛΑΕΚ (2012-2014). Επιμορφωθήκαν πάνω από 60 συνάδελφοι. Ενισχύθηκε οικονομικά ο Σύλλογος.
 • Στο διάστημα (2014-2016) γραφτήκαν στο Σύλλογο πάνω από 200 καινούργια μέλη. Οι έγγραφες έγιναν στα Γραφεία του ΣΕΚ που ήταν ανοιχτός Τρίτες και Πέμπτες. Έγιναν 18 συνεδριάσεις του Δ.Σ. με παρουσία και άλλων μελών.
 • Ταχτοποιήθηκαν οικονομικές εκκρεμότητες από το παρελθόν. Ο Σύλλογος διαθέτει νομική, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. (πολλοί λίγοι Σύλλογοι τα διαθέτουν). Σήμερα ο Σύλλογος έχει ρευστά διαθέσιμα (1600 ευρώ) και υποχρεώσεις (1300 ευρώ). Τα πάγια έξοδα του για την λειτουργιά του είναι περίπου 450 ευρώ μηνιαίως (ενοίκια, τηλεφωνά, ΔΕΗ Ύδρευση, Λογιστήριο, Εφορία, site, server , domain). Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των εξόδων είναι η καταβολή των συνδρομών. Παρουσιάζεται όμως σημαντική υστέρηση στην καταβολή τους από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και μετά (2010-2016).
Έγιναν αρκετά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν… με ενότητα, συναδελφική αλληλεγγύη και διάθεση για δράσεις…
Συνάδελφοι –σες σας καλούμε να έρθετε να ενισχύσετε τον Σύλλογο μας. Να συμμετέχετε στις εκλογές (18/12/2016) και στις δράσεις του.
ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΜΑΖΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ,ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Γιακουμάκη
Βασιλεία
Εργ. Στον Ιδιωτικό τομέα- Ναυτ. Εταιρεία
Γιαννάτος
Δημήτριος
Εργαζόμενος στο ΚΕΘΕΑ
Γιαννούλα
Ιωάννα
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης
Δανοπούλου
Ιωάννα
Εργ. Στον Ιδιωτικό τομέα- μετ/κο
Ζερβού
Ελένη
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης
Καπετανάκης
Κωνσταντίνος
Εργ. Στον Ιδιωτικό τομέα-Μετ/κο
Καραγιώργου
Δέσποινα
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης
Κατσούλας
Θεοδόσης
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης -ΙΕΠ
Κουλέτου
Ελισάβετ
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης
Κρίκας
Ιωάννης
Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Νταφαλιά
Αθανασία
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Ντίνου
Παρασκευή
Εργ. Στον Ιδιωτικό τομέα
Πευκίδης
Σταύρος
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης
Ρακοβίτη
Ελένη
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης
Ρουμπίδης
Χρήστος
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης- Σχ Συμ.
Σιούμπουρας
Ευάγγελος
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης
Σκουλίδης
Ζήσης
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Σταμάτης
Παναγιώτης
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Τόλιος
Άρης
Ιδ. Τομέας- υποψ.Διδάκτορας
Τριπολίτου
Διονυσία
Σύμβουλος διαχείρισης οικογενειακού προγραμματισμού και ανθρώπινου δυναμικού-Med Εκπαιδεύτρια ενηλίκων
Τσαπατσάρη
Ευαγγελία
Στέλεχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Υφαντής
Ηλίας
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης
Χατζηχαραλάμπους
Ευστράτιος
Στέλεχος Υπουργείου Υγείας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αβραμοπούλου
Δέσποινα
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης
Γεωργάκη
Βασιλική
Εργαζόμενη σε ΔΕΚΟ
Κατσούρας
Σταύρος
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης- Αιρετός ΠΥΣΔΕ Βόλου
Μαλαγάρης
Θεόδωρος
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης- Αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ
Πέδου
Άννα
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης
Τσίτος
Βασίλειος
Εκπαιδευτικός Δημόσιας Εκπαίδευσης- Υ.Δ.
Loading...
 • europalso

  ideascentral