• Αρχίζει η αξιολόγηση στο δημόσιο – Τα έντυπα και η Υπουργική Απόφαση

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/12/2016 - 10:27 | Author: Newsroom

  Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου
  των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016

  Άρθρο 1

  Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.4369/2016.

  Άρθρο 2
  Μορφή και περιεχόμενο των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης
  1. Η μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης καθορίζονται στα έντυπα που προσαρτώνται στην παρούσα και της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος.
  2. Η αξιολόγηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν.4369/2016 πραγματοποιείται στο έντυπο Α΄.
  3. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν. 4369/2016, πραγματοποιείτα στο έντυπο Β΄.
  4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται στα έντυπα αυτά σύμφωναμε όσα ειδικότερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
  alfavita.gr

  Loading...