Αποσπάσεις, τροποποίηση απόσπασης και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/12/2017 - 15:11 | Author: Newsroom

 Αποσπάσεις, τροποποίηση και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

«Αποσπάσεις, τροποποίηση απόσπασης και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71), β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), γ) του άρθρου 39 παρ. 2, του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄24), δ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83), ε) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270), στ) του άρθρου 1 της παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267), ζ) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258), η) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75), θ) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39), ι) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),και ια) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45). 2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ. 31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013). 3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών. 5. Την 23/8-11-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. 171334/E1/12-10-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, με αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, λόγω ικανοποίησης της
2

ένστασής της, την εκπαιδευτικό Αλεξίου Κωνσταντίνα (ΑΜ 605852), κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας, η οποία αποσπάται, με συνολικό αριθμό μονάδων απόσπασης 31,625, στο ΠΥΣΠΕ Φθιώτιδας, για να προσφέρει υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ.

Β. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:
Το έγγραφο σε μορφή pdf

Loading...
  • europalso

    ideascentral