Αποκλίσεις στα προγράμματα ΕΣΠΑ του υπ. Παιδείας – Πώς θα καλυφθεί το ταμειακό έλλειμμα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/12/2014 - 15:26 | Author: Newsroom

Σε 200.150.000 ευρώ υπολογίζονται τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2015 και είναι σύμφωνα με τις ροές χρηματοδοτήσεων των έργων και σχετίζονται με τα χρονοδιαγράμματα και την πορεία υλοποίησης τους.

Οι δαπάνες, σύμφωνα με έγγραφο, αφορούν έργα που υλοποιούνται με βάση τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία και λοιπές διοικητικές πράξεις, αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων.

Υπολογίζεται ότι οι δαπάνες, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης θα ανέλθουν στο ποσό των 213.710.000,00€.

Σημειώνουμε ότι οι προβλέψεις των εξόδων είναι μεγαλύτερες από το ύψος των αναμενόμενων εισπράξεων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ταμειακό έλλειμμα, το οποίο δύναται να καλυφθεί από το ταμειακό πλεόνασμα της χρήσης του 2014.

Πού οφείλονται οι αποκλίσεις

Να αναφέρουμε ότι στο έγγραφο του προϋπολογισμού αιτιολογούνται και οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται στη χρηματοδότηση των έργων. Συγκεκριμένα οι αποκλίσεις οφείλονται στα εξής:

α) οι δαπάνες που είχαν προϋπολογιστεί αφορούσαν ενταγμένα έργα με βάση τα στοιχεία των Τεχνικών Δελτίων ή λοιπών διοικητικών εγγράφων που είχαν υποβληθεί και που αναφέρονταν στη διαχείριση των έργων αυτών.

Σημειώνουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται αναθεώρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τόσο χρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων αυτών και συνακόλουθα στην πληρωμή δαπανών τους, όπως επίσης και καταργήσεις (απεντάξεις) έργων και

β) είναι δυνατόν να υπάρχουν μειώσεις προϋπολογισμών των Τεχνικών Δελτίων είτε λόγω του περιορισμένου εναπομείναντος χρόνου υλοποίησης έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ή άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε λόγω επανασχεδιασμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών. Σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν και αυξήσεις προϋπολογισμών αντίστοιχα, λόγω επέκτασης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων ή και χρονικής παράτασης αυτών.

Τα εγκεκριμένα έως τώρα έργα

Έως τώρα υπάρχουν εγκεκριμένα Τ.Δ.Ε. και αποφάσεις ένταξης για τα κάτωθι έργα:

1. Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

3. Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

4. Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

5. Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία.

6. Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

8. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3.

9. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και συντονισμός των Πράξεων της κατηγορίας Πράξης.

10.Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

11.Σχολικές Βιβλιοθήκες Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

12.Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία για τους Άξονες ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3.

13.Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., Ε.Π..

14.Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

15. Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας.

16. Archives Portal Europe network of eXcellence –APEx (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα).

17.MEDEAnet (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα).

18.MARCH (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα)

19.Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων,ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.

20.Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού.

21.Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης, ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.

22.Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015, ΑΠ1,2,3.

23.Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και εκφοβισμού.

24.Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β).

25.Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,ΑΠ1,2,3.

26.Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3.

27.Δημιουργία Πλαισίου για την Τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με τη μορφή συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (Linked Open Data) των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου που αφορούν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

28.Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια, στον Άξονα Προτεραιότητας 1, του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

29.Ανάπτυξη Κατάλληλης Υποδομής για την Εφαρμογή Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης Μαθητών Β/μιας Εκπαίδευσης.

30.Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral