Απάντηση του ΥΠΑΙΘ Α.Λοβέρδου σε δημοσίευμα εκπαιδευτικής ιστοσελίδας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/01/2015 - 16:14 | Author: Newsroom

Απάντηση του ΥΠΑΙΘ Α.Λοβέρδου σε δημοσίευμα του ESOS

Mε αφορμή το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «esos.gr» και τις δηλώσεις του Συντονιστή της Επιτροπής Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τάσου Κουράκη, σχετικά με την προκήρυξη θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέας Λοβέρδος απαντά τα εξής:

«Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αλλά του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Είχα ζητήσει ρητά να κρατηθεί και να μην δημοσιευτεί στο ΦΕΚ».

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

ΠΗΓΗ REAL NEWS

……………………………………………………

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ο Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πλήρωση με απόσπαση των κατωτέρω έντεκα (11) θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

– Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο – Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο

ΒΟΡΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

– Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες – Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο

ΚΑΝΑΔΑΣ

– Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

– Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

ΧΩΡΕΣ πρώην Κ.Α.Κ. (Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών) και Κ.Α.Ε. (Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης)

-Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μαριούπολη

ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

– Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο – Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Γιοχάνεσμπουργκ

ΧΩΡΕΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΠΑΝΑΜΑ

– Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μπουένος Άιρες

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

– Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μελβούρνη

Οι αντίστοιχες περιοχές ευθύνης καθορίζονται στην με αρ. πρωτ. Φ.821/3401K/207807/Η2/19-12- 2014 (ΦΕΚ 3543/τ.Β’/30-12-2014) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός έδρας και περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του Εξωτερικού».

1. Διαδικασία επιλογής και διάρκεια απόσπασης Η επιλογή και κατάρτιση των σχετικών πινάκων επιλογής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014 (ΦΕΚ 3494/τ.Β’/29-12-2014) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόσπαση αυτή γίνεται από κυρωμένους (ανά περιοχή ευθύνης του Σ.Γ.Ε.) πίνακες επιλογής και διαρκεί για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) επιπλέον έτη, χωρίς επιμίσθιο για τα δύο (2) αυτά έτη. Το ύψος του επιμισθίου, για τα τρία (3) πρώτα έτη, ορίζεται στην υπ’ αριθ. 2/20801/0022/14-03-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 807/τ.Β’/2012). Οι πίνακες κυρώνονται και η απόσπαση διενεργείται με σχετική Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση παραίτησης ή διακοπής της απόσπασης, πριν τη λήξη της θητείας, στη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης τοποθετείται ο επόμενος στη σειρά του εν λόγω κυρωμένου πίνακα για το υπόλοιπο της θητείας. Αν δεν υπάρχει επόμενος στον οικείο πίνακα ή διαπιστωθεί άρνηση ανάληψης της θέσεως, ή σε περίπτωση άγονης προκήρυξης, ο αρμόδιος Υπουργός ήΥφυπουργός ορίζει ως αναπληρωτή Συντονιστή έναν εκπαιδευτικό με αυξημένα προσόντα για το υπόλοιπο της θητείας.

2. Προσόντα – Τυπικές προϋποθέσεις Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα του άρθρου 14 του Ν.4027/2011 και της με αρ. Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014 (ΦΕΚ 3494/τ.Β’/29-12-2014) Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης του Ν.2986/2002 (άρ. 4 και 5) σε συνδυασμό με το Ν. 4027/2011 (άρ. 14,21), το Ν.4186/2013 (άρ. 35), το Ν.3848/2010 (άρ.11) και το Π.Δ. 152/2013 (άρ. 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17 και 19).

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού, κατά τις διατάξεις του άρ.14, παρ.6 του Ν.4027/2011, είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:

α) Δωδεκαετή (12ετή) τουλάχιστον αναγνωρισμένη υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία τα δέκα (10) έτη αφορούν σε δημόσια (ή αναγνωρισμένη αντίστοιχη προϋπηρεσία) σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 31 Αυγούστου 2015.

β) Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ισπανικής, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι τις 31-12-2014 πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης (άρ. 14, παρ. 8 του Ν.4027/2011, ΦΕΚ 233/τ.Α’).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα αναγκαία επισυναπτόμενα πιστοποιητικά υποβάλλονται προς τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων εντός αποκλειστικής προθεσμίας, πέραν της οποίας δεν είναι εφικτή τροποποίηση ή συμπλήρωση αιτήσεως, ούτε αποδοχή εκπρόθεσμης αιτήσεως. Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται από τις 7 Ιανουαρίου 2015 έως τις 28 Ιανουαρίου 2015. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν με σειρά προτίμησης της επιλογής τους έως και τρία (3) Συντονιστικά Γραφεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα Αίτησης και Εντύπου Δήλωσης Προτιμήσεων).

Με την αίτηση είναι απαραίτητο να επισυναφθούν:

Α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Β) Αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης (ξενόγλωσσοι τίτλοι χρήζουν επικύρωσης από τον φορέα έκδοσης και μετάφρασης από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο).

Γ) Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επικυρωμένα από τον φορέα έκδοσης και μεταφρασμένα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

Δ (i) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών με αναλυτική προϋπηρεσία έως 31 Αυγούστου 2015 (σύμφωνα με το υπόδειγμα). (ii) Φύλλο Μητρώου Ποιότητας Εκπαιδευτικού (σύμφωνα με το υπόδειγμα). Όλα τα ως άνω υποβάλλονται ιδιοχείρως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ ή με συστημένη επιστολή το αργότερο έως και 28/01/2015 (λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ή η σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ.).

Επιπρόσθετα, για όλους τους αιτούντες, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί δυνάμει του Π.Δ. 152/2013 (ήτοι εν ενεργεία Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ή άλλα στελέχη της εκπαίδευσης) η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων αναλαμβάνει να ζητήσει υπηρεσιακά τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης (διοικητικής και εκπαιδευτικής), τις οποίες και επισυνάπτει στον φάκελο του κάθε υποψηφίου. Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση δύναται να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

Loading...
  • europalso

    ideascentral