Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/04/2017 - 20:23 | Author: Newsroom

Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο "Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις."

επέρχεται μια σημαντική αλλαγή που αφορά στη φορολογία εισοδήματος.
Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 62 αυτού, προστίθεται νέα περίπτωση στ' στο άρθρο 46 του Κ.Φ.Ε. με την οποία ορίζεται ότι από 01-01-2016 και μετά, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Σημείωση i: Το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Σημείωση ii: Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει από 1/1/2016 και μετά. Σημείωση iii: Μετά τη δημοσίευση του νομοσχεδίου στο ΦΕΚ, προφανώς δεν θα ισχύει το πρόσφατο έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. υπ' αριθμ. ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017/1.2.2017.Πηγή: https://www.taxheaven.gr
http://www.alfavita.gr/

Loading...
  • europalso

    ideascentral