Ανοιχτή επιστολή: Άρση αδικιών ειδικού μισθολογίου ΕΕΠ – ΑΕΙ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/09/2017 - 19:23 | Author: Newsroom

Ανοιχτή Επιστολή Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. (ΕΕΠ – ΑΕΙ)

Σε συνέχεια των παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας μας τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, παρ.1 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4472/2017: α) Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό – διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες. … γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφές διδακτορικό δίπλωμα.

Η αυτοδυναμία του διδακτικού έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού συνίσταται στον αυτοτελή σχεδιασμό και οργάνωση των μαθημάτων, που διδάσκουν (σύντομη και αναλυτική περιγραφή , οριοθέτηση και περιγραφή μαθησιακών στόχων καθώς και προσδοκώμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, οργάνωση της ύλης του μαθήματος, επιλογή διδακτικής μεθόδου και τρόπου αξιολόγησης του), στην επιλογή βασικού διδακτικού εγχειριδίου και τέλος στην αυτόνομη βαθμολόγηση. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στα πλαίσια του ειδικού γνωστικού τους αντικειμένου και ανάλογα με τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων, στα οποία υπηρετούν, διδάσκουν μαθήματα όλων των τύπων (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κορμού, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, μαθήματα ελεύθερης επιλογής), τα οποία προσδίδουν πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), που συνυπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου, ο δε βαθμός αυτών των μαθημάτων προσμετράται και διαμορφώνει τον βαθμό πτυχίου του φοιτητή και φυσικά αναγράφεται στην αναλυτική του βαθμολογία.

Όλες οι διαδικασίες εκλογής των μελών Ε.Ε.Π. είναι ανοιχτές διαδικασίες κρίσης. Σύμφωνα με το Π.Δ. 147/2009, οι θέσεις Ε.Ε.Π. προκηρύσσονται από την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει η θέση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το ειδικό της γνωστικό αντικείμενο, για τη δε επιλογή συγκροτείται ειδική Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή (αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος, ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και έναν εκπρόσωπο του κλάδου του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου), συντάσσεται σχετική Εισηγητική Έκθεση και η τελική επιλογή – εκλογή γίνεται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Γενική Συνέλευση Τμήματος, Σχολής ή Συγκλήτου), στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλα τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. του οργάνου, καθώς και τρία μέλη Ε.Ε.Π. του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Ανάλογες είναι και οι διαδικασίες εξέλιξης των μελών του κλάδου από βαθμίδα σε βαθμίδα, ανά 5 έτη, με ουσιαστική κρίση του παρεχομένου διδακτικού και ερευνητικού έργου μας (Π.Δ. 118/2002). Επιπλέον αυτών, με αποφάσεις των Συγκλήτων των Α.Ε.Ι., μέλη Ε.Ε.Π. με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και εξειδίκευση, ορίζονται να θεραπεύσουν τα αντικείμενα της Φυσικής Αγωγής και της Ελληνικής Γλώσσας ως ξένης, στα Πανεπιστημιακά Γυμναστήρια και στα Κέντρα Νέας Ελληνικής Γλώσσας (όπου αυτά υπάρχουν) με πλήρη αυτοδυναμία στο διδακτικό τους έργο.

Βάσει όλων των ανωτέρω ζητούμε την άρση των αδικιών, που προέκυψαν από το νέο ειδικό μισθολόγιο και παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση και τον εξορθολογισμό των αποδοχών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων, το οποίο αμείβεται με ειδικό μισθολόγιο ( άρθρο 130, παράγραφος 6 του νόμου 4472/2017), στην κατεύθυνση της μη μείωσης των αποδοχών του κλάδου μας συγκριτικά με το προηγούμενο ειδικό μισθολόγιο, δεδομένου ότι ο κλάδος μας υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές, τόσο στις ακαθάριστες όσο και στις καθαρές αποδοχές του, και δεδομένου ότι και τα δύο εμπλεκόμενα Υπουργεία (Παιδείας και Οικονομικών) έχουν αναγνωρίσει το λάθος και την αδικία σε βάρος μας.

Τέλος θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων των εμπλεκομένων κυβερνητικών παραγόντων καθώς και των λοιπών συμμετεχόντων φορέων στον σχετικό διάλογο ότι η Ομοσπονδία μας είναι η μόνη, η οποία νομίμως εκπροσωπεί τον κλάδο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι.. Οποιοσδήποτε διάλογος σχετικά με το θεσμικό, μισθολογικό ή άλλο καθεστώς του κλάδου πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο με μας. Οποιαδήποτε συζήτηση και αλλαγή πρέπει να είναι σε γνώση και να έχει τη συναίνεση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Loading...
  • europalso

    ideascentral