Αναγνώριση Μεταπτυχιακών τίτλων χωρίς κατοχή πτυχίου ΑΕΙ και ισοτιμία πτυχίων Καλλιτεχνικών Σχολών με των ΤΕΙ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/06/2015 - 17:50 | Author: Newsroom

Την αναγνώριση των Μεταπτυχιακών τίτλων μουσικών σπουδών, που αποκτήθηκαν χωρίς κατοχή πτυχίου ΑΕΙ και ισοτιμία των πτυχίων Καλλιτεχνικών Σχολών με τα αντίστοιχα των ΤΕΙ προβλέπει ρύθμιση που εντάχθηκε στο τελικό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 68

Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

α) Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτούργησαν ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1158/1981, εφόσον αποκτήθηκαν έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3149/2003 (A’ 141), θεωρούνται ως ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.06.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προσδιορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

β) Το άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) τροποποιείται και προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι 9 και 10:

«9. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..

β) Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.

γ) Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε μετά από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.

δ) Οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.

ε) Ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.

10. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 9.»

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral