• Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/06/2017 - 11:02 | Author: Newsroom

  Υπουργείο Παιδείας: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας και » όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/1997 τ. Α΄),

  2. το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  3. Την αριθμ. 26587/Ε1/16-02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και 5. Την αριθμ. 9/30-05-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς

  Η Απόφαση σε μορφή pdf

  Loading...