Αξιολόγηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Η απόφαση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/04/2016 - 14:10 | Author: Newsroom

iPaideia.gr

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5000771 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 –

2020

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως φυσικό αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσ ης Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση μίας (1) Δράσης :

Δράση 1: “Αξιολόγηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης”.

Στόχος της Δράσης είναι η ουσιαστική αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που παρέχεται από τα ΚΠΕ, ώστε να οδηγηθούμε στη μεταρρύθμιση του πλαισίου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για την Αειφορία και τα Καινοτόμα Προγράμματα σ ε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, για να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες δομές προώθησης, διαχείρισης και διάχυσ ης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτομιών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο α υτό, η Μελέτη που θα προκύψει, θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση σύστασης νέων ολοκληρωμένων δομών διαχείρισης της εκπαιδευτικής καινοτομίας (σε περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο διευθύνσεων) οι οποίες θα παράγουν, θα συγκεντρώνουν θα αξιολ ογούν και θα διαχέουν στην εκπαιδευτική κοινότητα πρωτότυπες και ευφυείς διδακτικές δραστηριότητες και πόρους.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση

Loading...
  • europalso

    ideascentral