• Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ, Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ (τα ΦΕΚ)

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/05/2015 - 09:11 | Author: Newsroom

  Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

  Απόφαση Φ4/77460/Δ4/15-5-2015 (ΦΕΚ 863/Β/15-5-2015) του Υπουργείου Παιδείας

  Μετά την ψήφιση του ν.

  4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (A΄ 50 ), εκδόθηκε η παρούσα κανονιστική υπουργική απόφαση που αφορά στην Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου από το σχ. έτος 2014-2015 και εφεξής.

  Ουσιαστικά η απόφαση αυτή αντικαθιστά αντίστοιχες διατάξεις τουΠΔ 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α/8-5-2008) που αναφέρονται στους μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του ΕΠΑΛ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσης, η ισχύς της οποίας άρχεται
  από το σχολικό έτος 2014−2015.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
  Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

  Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ για το σχ. έτος 2014-2015

  Απόφαση 77451/Δ2/155-2015 (ΦΕΚ 862/Β/15-5-2015, ΑΔΑ:Ω3Κ9465ΦΘ3-4Γ3) του Υπουργείου Παιδείας

  Μετά την ψήφιση του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (A΄ 50 ), εκδόθηκε η παρούσα κανονιστική υπουργική απόφαση που αφορά στην Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.

  υσιαστικά η απόφαση αυτή αντικαθιστά αντίστοιχες διατάξεις τουΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α/30-3-2006) που αναφέρονται στους μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου με ισχύ μόνο για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.

  Σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας, κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

  ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Loading...