Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Τι ισχύει όταν πρόκειται για συγγενική σχέση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/08/2014 - 02:09 | Author: Newsroom

Ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Αυγούστου η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης όπως προκύπτει και από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Μέχρι και την Παρασκευή 22 Αυγούστου θα πρέπει τα αξιολογούμενα στελέχη όπως είναι οι διευθυντές Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι κ.α να εισέλθουν στην πλατφόρμα αξιολόγησης που δημιουργήθηκε από το ΙΕΠ ειδικά για το σκοπό αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.iep.edu.gr/evaluation.

Τα αξιολογούμενα στελέχη εκπαίδευσης αφού εισέλθουν στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και να καταχωρήσουν ανά κατηγορία όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να δει ο αξιολογητής από την επιλογή φάκελος “portfolio“. Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

1. Άσκηση διοικητικού – οργανωτικού έργου

2. Άσκηση έργου επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης

3. Άσκηση του έργου της εποπτείας και της επιμόρφωσης και αξιολόγησης των στελεχών

4. Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη

Διευκρινίζεται ότι στο κριτήριο που αναφέρεται στην άσκηση του έργου της αξιολόγησης, η αξιολόγηση θα γίνει με τα υπόλοιπα στοιχεία του κριτηρίου καθώς τα στελέχη εκπαίδευσης δεν έχουν ασκήσει ακόμα έργο αξιολογητή.

Όπως προειπώθηκε, η αξιολόγηση των στελεχών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου ωστόσο σε περιπτώσεις που υπάρχουν στελέχη που δεν έχουν συμπληρώσει ικανό χρόνο στην άσκηση των καθηκόντων τους, μπορούν μετά από εισήγηση του αξιολογητή και έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης να αξιολογηθούν αργότερα και όχι μετά την 28η Φεβρουαρίου του 2015.

Με βάση το ΠΔ152 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 παράγραφος 1, τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

γ) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης (ΕΠΚΑ) αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

δ) Οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους περιφερειακούς διευθυντές και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τους προϊσταμένους ΕΠΚΑ. H αξιολόγηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης στην οποία υπόκεινται ως σχολικοί σύμβουλοι, οπότε συνυπολογίζεται στους τομείς άσκησης των καθηκόντων ευθύνης τους και η ποιότητα του προσφερόμενου έργου στο Π.Ε.Κ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση απέστειλε οδηγίες με διευκρινήσεις για την αξιολόγηση των στελεχών ανάμεσα στις οποίες υπάρχει αναφορά και στις συζυγικές και συγγενικές σχέσεις αξιολογητή και αξιολογούμενου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στην περίπτωση συζυγικής ή συγγενικής σχέσης μέχρι και δευτέρου βαθμού προτείνεται ως γενική αρχή να ορίζεται με εισήγηση του αξιολογητή και πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή έτερος αξιολογητής ως εξής:

Α. Για την διοικητική αξιολόγηση ο αμέσως ανώτερος φυσικός προϊστάμενος του οριζόμενου από το ΠΔ 152/2013 αξιολογητή.

Β. Για την εκπαιδευτική αξιολόγηση έτερος Σχολικός Σύμβουλος της ιδίας ειδικότητας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναφούς ειδικότητας μετά από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις

1. Διοικητική αξιολόγηση

Α. Στις περιπτώσεις συζυγικής ή συγγενικής σχέσης μέχρι και δευτέρου βαθμού μεταξύ του Διευθυντή Σχολείου και Εκπαιδευτικού ως αξιολογητής ορίζεται με πράξη του ΠΔΕ ο Διευθυντής εκπαίδευσης στον οποίο υπάγεται το σχολείο. Προς τον σκοπό αυτό ο αξιολογούμενος υποβάλλει στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ατομικό φάκελο με στοιχεία που αναφέρονται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης.

Β. Στις περιπτώσεις συζυγικής ή συγγενικής σχέσης μέχρι και δευτέρου βαθμού μεταξύ Διευθυντή Εκπαίδευσης και Διευθυντή Σχολείου ως αξιολογητής ορίζεται ο οικείο ΠΔΕ.

Γ. Στις περιπτώσεις συζυγικής ή συγγενικής σχέσης μέχρι και δευτέρου βαθμού μεταξύ ΠΔΕ και Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή Διευθυντή Εκπαίδευσης ως αξιολογητής ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείο Παιδείας.

2.Εκπαιδευτική αξιολόγηση

Α.Στις περιπτώσεις συζυγικής ή συγγενικής σχέσης μέχρι και δευτέρου βαθμού μεταξύ Σχολικού Συμβούλου και αξιολογούμενου (Εκπαιδευτικού ή Διευθυντή Σχολείου) ως αξιολογητής ορίζεται Σχολικός Σύμβουλος ίδιας ειδικότητας ή συναφούς σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Β. Στη Βθμια Εκπαίδευση όταν συντρέχουν λόγοι κωλύματος μεταξύ Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και Διευθυντή Σχολείου ορίζεται έτερος Σχολικός Σύμβουλος.

Γ. Στις περιπτώσεις συζυγικής ή συγγενικής σχέσης μέχρι και δευτέρου βαθμού μεταξύ Προϊσταμένου Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Σχολικού Συμβούλου ως αξιολογητής ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ

Δικαστικές Διενέξεις και Πειθαρχικά Συμβούλια

Σε περίπτωση εμπλοκής αξιολογητή και αξιολογούμενου σε δικαστικές διενέξεις ορίζεται μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τους εμπλεκόμενους έτερος αξιολογητής με βάση τα πιο πάνω.

Επίσης σε περίπτωση που εκκρεμεί σε Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπομπή στελέχους με εισήγηση του αξιολογητή και πράξη του ΠΔΕ αναβάλλεται η αξιολόγηση του στελέχους μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Διευθυντών και Εκπαιδευτικών

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας. Οι διευθυντές θα αξιολογηθούν μέσα στο Σεπτέμβριο ενώ η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Δερμεντζόπουλος ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν στείλει σχετικό αίτημα για αξιολόγηση και αυτοί θα είναι από τους πρώτους που θα αξιολογηθούν, ενώ τόσο ο υπουργός όσο και ο υφυπουργός έχουν δηλώσει ότι η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί κανονικά.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral