Αφορισμός του Ανδρέα Πιτσιλλίδη από την Εκκλησία της Κύπρου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/10/2015 - 09:45 | Author: Newsroom

Ανακοινωθέν της Πενταμελούς Συνοδικής Επιτροπής για το θέμα του κ. Ανδρέα Πιτσιλλίδη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κατὰ τὴ συνεδρία αὐτῆς ἡμερομηνίας 3ης Σεπτεμβρίου 2015 ὅρισε ὁμόφωνα Πενταμελῆ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή,
ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς Πάφου, Ταμασοῦ, Τριμυθοῦντος, Καρπασίας καὶ Ἀρσινόης μὲ ἐντολὴ ὅπως αὐτὴ ἐξετάσει καὶ ἀποφασίσει περὶ τοῦ θέματος τὸ ὁποῖο ἐδημιουργήθη ἀπὸ δηλώσεις τοῦ κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη σὲ Μ.Μ.Ε.

ἐπὶ ζητημάτων Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ διδασκαλίας.

Ἡ Ἐπιτροπὴ συνῆλθε σὲ συνεδρία τὴ Δευτέρα 7η Σεπτεμβρίου 2015 καὶ ἀπεφάσισε ὅπως καλέσει ἐνώπιόν της τὸν κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη, τὴν Παρασκευή, 2α Ὀκτωβρίου 2015, στὶς 10:30 π.μ., στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, προκειμένου αὐτὴ νὰ ἀκούσει καὶ διὰ ζώσης τὶς ἀπόψεις του καὶ αὐτὸς νὰ ἀπαντήσει σὲ διευκρινιστικὲς ἐρωτήσεις της σὲ θέματα στὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία.

Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ συνῆλθε τὴν καθορισμένη ἡμέρα καὶ ὥρα σὲ συνεδρία. Ὕστερα ἀπὸ συστηματικὴ καὶ εἰς βάθος μελέτη τῶν θέσεων τοῦ κ. Πιτσιλλίδη ὅπως αὐτὲς ἐκφράστηκαν ἀπὸ τὸν ἴδιο καὶ μὲ βάση τὴ δήλωση ὅτι δὲν ἀρνεῖται καὶ δὲν ἀλλάζει τίποτε ἀπ΄ ὅσα κατὰ καιροὺς δημόσια ἐδήλωσε, ἡ Ἐπιτροπὴ κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ θέσεις του καὶ τὸ ἦθος του εἶναι σαφῶς ἀντίθετα πρὸς τὶς θέσεις καὶ τὸ ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὑπάρχουν στὶς θέσεις του κακοδοξίες, ἐσκεμμένες παρερμηνεῖες, διφορούμενες ἑρμηνεῖες καὶ ἀπαξιωτικὸς τρόπος ἀναφορᾶς σὲ πολλὰ θέματα, ὅπως στὰ θέματα: τῶν ἐκτρώσεων, τῆς Ἐξομολόγησης, τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἄλλων.

Ἡ συμπεριφορὰ τοῦ κ. Πιτσιλλίδη ἦταν ἀήθης καὶ ἄκρως προκλητική. Δήλωσε ὅτι δὲν ἀναγνωρίζει εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν καμίαν ἁρμοδιότητα καὶ ὅτι προτίθεται νὰ ὑποβάλει γραπτῶς ἀπαντήσεις μόνον στὴν ὁλομέλεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Γιὰ τὴν ἴδια τὴν Ἱερὰ Σύνοδο εἶπεν ὅτι δὲν ἀναγνωρίζει ὅτι αὐτὴ ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἐκκλησία.

Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ καλεῖ, ὡς ἐκ τούτου, τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὅπως κωφεύσει σὲ αὐτὲς τὶς κακοδοξίες καὶ παραμείνει πιστὸ στὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, στὰ ἤθη καὶ στὶς παραδόσεις Της. Ἡ κάθε ἐπιδίωξη ὁποιουδήποτε, ὅποιον τίτλο καὶ ἄν κατέχει, καὶ μὲ ὅποιον τρόπο καὶ ἄν ἐκφράζεται, δὲν θὰ πρέπει νὰ παραπλανήσει τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν ἀποστολοπαράδοτη πίστη μας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προειδοποιεῖ ὅτι ὑπάρχουν πάντοτε “οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ” (Γαλ. 1, 7). Ταυτόχρονα καταδικάζει καὶ ὅποιον ἀναλαμβάνει τέτοια προσπάθεια: “Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ΄ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω” (Γαλ. 1, 7).

Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τόσο γιὰ τὶς κακοδοξίες, τὶς ἐσκεμμένες παρερμηνεῖες, τὸν χλευαστικὸ τρόπο ἀναφορᾶς στὴν πίστη, στὰ ἤθη καὶ στὶς παραδόσεις μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀήθη συμπεριφορά του ἀπέναντι σ΄ αὐτὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἐπιβάλλει σ΄ αὐτὸν τὴν ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, τὴν ἀποκοπή του δηλαδὴ ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μέχρις ὅτου αὐτὸς ἀνανήψει, ἀποκηρύξει τὶς πλάνες καὶ τὶς κακοδοξίες του καὶ ζητήσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Καλοῦμε τὸν κ. Πιτσιλλίδη ὅπως ἀναλογιστεῖ τὶς εὐθύνες του ἀπέναντι καὶ στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους καὶ ὅπως μακρυὰ ἀπὸ κάθε ἔπαρση καὶ περιαυτολογία ἐγκύψει μὲ ταπείνωση στὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀντὶ νὰ σκανδαλίζει, νὰ παράσχει τὸν ἑαυτό του πρότυπο στοὺς πιστούς. Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ὑπενθυμίζοντας σ΄ αὐτὸν τὴ διαπίστωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου “εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ κατ΄ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας” (Α΄ Τιμ. 6, 3-4), ἀναμένει τὴν ἀνάνηψη καὶ ἐπιστροφή του στὴν ὀρθὴ πίστη γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἄρει τὴν ἀποκοπή του ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ μυστήριά Της.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
2 Ὀκτωβρίου 2015.
Loading...
  • europalso

    ideascentral