• 12-01-16 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Ιανουάριος 12, 2016 12:58 μμ

  Μαρούσι, 08-01-16

  ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.

  για το σχολικό έτος 2015-2016»

  Μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη 63/2015 του Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016» τροποποιείται ως προς την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, ως ακολούθως:

  1. Για το μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

  Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, έκδοση Διόφαντος.)

  Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες

  1. Εισαγωγή

  2. Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου

  3. Οι ανάγκες

  4. Προϊόντα ή Οικονομικά Αγαθά

  5. Η Αγορά

  6. Κοινωνικοί Θεσμοί

  7. Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας

  8. Ο καταμερισμός των έργων

  9. Το χρήμα

  10. Το Οικονομικό κύκλωμα

  11. Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή

  12. Οι πληροφορίες

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

  1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας

  2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

  3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας

  4. Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν

  9. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.

  10. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 8: Το Τραπεζικό Σύστημα

  1. Τι είναι χρήμα

  2. Λειτουργίες του χρήματος

  3. Είδη χρήματος

  4. Το Τραπεζικό Σύστημα

  5. Η δημιουργία χρήματος από τις Εμπορικές Τράπεζες

  7. Τοκισμός – Ανατοκισμός

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 9: Οικονομικές Διακυμάνσεις – Πληθωρισμός- Ανεργία

  1. Εισαγωγή

  2. Οικονομικές διακυμάνσεις

  3. Ο πληθωρισμός (εκτός από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέπειες του πληθωρισμού και φέρει τον υπότιτλο: «γ) Δανειστές και χρεώστες»)

  4. Ανεργία

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 10: Τα Δημόσια Οικονομικά

  1. Εισαγωγή

  2. Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους

  3. Τα Δημόσια Οικονομικά

  4. Κρατικός Προϋπολογισμός

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  2. Για το μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

  Από το βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση 2014 Διόφαντος:

  Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

  1.2. Η Επιχείρηση (σελ. 22−26)

  1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης (σελ. 27−31)

  1.4. Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σελ. 32−35)

  1.5. Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σελ. 36−40)

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

  2.1. Εισαγωγικές Έννοιες (σελ. 52)

  2.2. Οργάνωση και Διοίκηση (σελ. 53−58)

  2.3. Marketing (σελ. 61-65)

  2.4. Διοίκηση Πωλήσεων (σελ. 66-68)

  2.5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ. 69-70)

  2.6. Διοίκηση Παραγωγής (σελ. 72-74)

  2.7. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (σελ. 76-79)

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες

  3.2.1. Εισαγωγή στην έννοια του Οργανωτικού Σχεδιασμού (σελ. 100-101)

  3.3.1. Ηγεσία – Βασικές έννοιες (σελ.118-122)

  3.3.2. Παρακίνηση (σελ. 124-129)

  3.3.3. Δυναμική Ομάδων (σελ. 130-134) και

  3.3.4 Επικοινωνία (σελ.136-150)

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Για την τροποποίηση της ύλης θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

  Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

  ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργικής Απόφασηςμε θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

  Μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη 63/2015 του Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016» τροποποιείταιως προς την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, ως ακολούθως:

  1. Για το μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

  Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, έκδοση Διόφαντος.)

  Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες

  1.Εισαγωγή

  2. Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου

  3.Οι ανάγκες

  4.Προϊόντα ή Οικονομικά Αγαθά

  5.Η Αγορά

  6.Κοινωνικοί Θεσμοί

  7.Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας

  8.Ο καταμερισμός των έργων

  9.Το χρήμα

  10.Το Οικονομικό κύκλωμα

  11.Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή

  12.Οι πληροφορίες

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

  1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας

  2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

  3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας

  4. Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν

  9. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.

  10. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 8: Το Τραπεζικό Σύστημα

  1. Τι είναι χρήμα

  2. Λειτουργίες του χρήματος

  3. Είδη χρήματος

  4. Το Τραπεζικό Σύστημα

  5. Η δημιουργία χρήματος από τις Εμπορικές Τράπεζες

  7. Τοκισμός – Ανατοκισμός

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 9: Οικονομικές Διακυμάνσεις – Πληθωρισμός- Ανεργία

  1. Εισαγωγή

  2. Οικονομικές διακυμάνσεις

  3. Ο πληθωρισμός (εκτός από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέπειες του πληθωρισμού και φέρει τον υπότιτλο: «γ) Δανειστές και χρεώστες»)

  4. Ανεργία

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 10: Τα Δημόσια Οικονομικά

  1. Εισαγωγή

  2. Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους

  3. Τα Δημόσια Οικονομικά

  4. Κρατικός Προϋπολογισμός

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  2. Για το μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

  Από το βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση 2014 Διόφαντος:

  Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

  1.2. Η Επιχείρηση (σελ. 22−26)

  1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης (σελ. 27−31)

  1.4. Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σελ. 32−35)

  1.5. Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σελ. 36−40)

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

  2.1. Εισαγωγικές Έννοιες (σελ. 52)

  2.2. Οργάνωση και Διοίκηση (σελ. 53−58)

  2.3. Marketing (σελ. 61-65)

  2.4. Διοίκηση Πωλήσεων (σελ. 66-68)

  2.5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ. 69-70)

  2.6. Διοίκηση Παραγωγής (σελ. 72-74)

  2.7. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (σελ. 76-79)

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες

  3.2.1. Εισαγωγή στην έννοια του Οργανωτικού Σχεδιασμού (σελ. 100-101)

  3.3.1. Ηγεσία – Βασικές έννοιες (σελ.118-122)

  3.3.2. Παρακίνηση (σελ. 124-129)

  3.3.3. Δυναμική Ομάδων (σελ. 130-134) και

  3.3.4 Επικοινωνία (σελ.136-150)

  Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

  Για την τροποποίηση της ύλης θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

  Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

  ΣΥΝ/ΤΗΣ

  ΤΜ/ΡΧΗΣ

  Δ/ΝΤΗΣΔ.Ε.Ε.

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

  Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Κανονικός πίνακας»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:»Times New Roman»,»serif»;}

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΑΡΘΡΟ)

  Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr