12-01-16 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/01/2016 - 12:58 | Author: Newsroom

Μαρούσι, 08-01-16

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.

για το σχολικό έτος 2015-2016»

Μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη 63/2015 του Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016» τροποποιείται ως προς την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, ως ακολούθως:

1. Για το μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, έκδοση Διόφαντος.)

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες

1. Εισαγωγή

2. Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου

3. Οι ανάγκες

4. Προϊόντα ή Οικονομικά Αγαθά

5. Η Αγορά

6. Κοινωνικοί Θεσμοί

7. Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας

8. Ο καταμερισμός των έργων

9. Το χρήμα

10. Το Οικονομικό κύκλωμα

11. Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή

12. Οι πληροφορίες

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας

2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας

4. Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν

9. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.

10. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8: Το Τραπεζικό Σύστημα

1. Τι είναι χρήμα

2. Λειτουργίες του χρήματος

3. Είδη χρήματος

4. Το Τραπεζικό Σύστημα

5. Η δημιουργία χρήματος από τις Εμπορικές Τράπεζες

7. Τοκισμός – Ανατοκισμός

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 9: Οικονομικές Διακυμάνσεις – Πληθωρισμός- Ανεργία

1. Εισαγωγή

2. Οικονομικές διακυμάνσεις

3. Ο πληθωρισμός (εκτός από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέπειες του πληθωρισμού και φέρει τον υπότιτλο: «γ) Δανειστές και χρεώστες»)

4. Ανεργία

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 10: Τα Δημόσια Οικονομικά

1. Εισαγωγή

2. Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους

3. Τα Δημόσια Οικονομικά

4. Κρατικός Προϋπολογισμός

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

2. Για το μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

Από το βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση 2014 Διόφαντος:

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

1.2. Η Επιχείρηση (σελ. 22−26)

1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης (σελ. 27−31)

1.4. Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σελ. 32−35)

1.5. Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σελ. 36−40)

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

2.1. Εισαγωγικές Έννοιες (σελ. 52)

2.2. Οργάνωση και Διοίκηση (σελ. 53−58)

2.3. Marketing (σελ. 61-65)

2.4. Διοίκηση Πωλήσεων (σελ. 66-68)

2.5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ. 69-70)

2.6. Διοίκηση Παραγωγής (σελ. 72-74)

2.7. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (σελ. 76-79)

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες

3.2.1. Εισαγωγή στην έννοια του Οργανωτικού Σχεδιασμού (σελ. 100-101)

3.3.1. Ηγεσία – Βασικές έννοιες (σελ.118-122)

3.3.2. Παρακίνηση (σελ. 124-129)

3.3.3. Δυναμική Ομάδων (σελ. 130-134) και

3.3.4 Επικοινωνία (σελ.136-150)

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Για την τροποποίηση της ύλης θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργικής Απόφασηςμε θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

Μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη 63/2015 του Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016» τροποποιείταιως προς την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, ως ακολούθως:

1. Για το μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, έκδοση Διόφαντος.)

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες

1.Εισαγωγή

2. Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου

3.Οι ανάγκες

4.Προϊόντα ή Οικονομικά Αγαθά

5.Η Αγορά

6.Κοινωνικοί Θεσμοί

7.Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας

8.Ο καταμερισμός των έργων

9.Το χρήμα

10.Το Οικονομικό κύκλωμα

11.Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή

12.Οι πληροφορίες

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας

2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας

4. Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν

9. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.

10. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8: Το Τραπεζικό Σύστημα

1. Τι είναι χρήμα

2. Λειτουργίες του χρήματος

3. Είδη χρήματος

4. Το Τραπεζικό Σύστημα

5. Η δημιουργία χρήματος από τις Εμπορικές Τράπεζες

7. Τοκισμός – Ανατοκισμός

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 9: Οικονομικές Διακυμάνσεις – Πληθωρισμός- Ανεργία

1. Εισαγωγή

2. Οικονομικές διακυμάνσεις

3. Ο πληθωρισμός (εκτός από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέπειες του πληθωρισμού και φέρει τον υπότιτλο: «γ) Δανειστές και χρεώστες»)

4. Ανεργία

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 10: Τα Δημόσια Οικονομικά

1. Εισαγωγή

2. Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους

3. Τα Δημόσια Οικονομικά

4. Κρατικός Προϋπολογισμός

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

2. Για το μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

Από το βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση 2014 Διόφαντος:

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

1.2. Η Επιχείρηση (σελ. 22−26)

1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης (σελ. 27−31)

1.4. Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σελ. 32−35)

1.5. Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σελ. 36−40)

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

2.1. Εισαγωγικές Έννοιες (σελ. 52)

2.2. Οργάνωση και Διοίκηση (σελ. 53−58)

2.3. Marketing (σελ. 61-65)

2.4. Διοίκηση Πωλήσεων (σελ. 66-68)

2.5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ. 69-70)

2.6. Διοίκηση Παραγωγής (σελ. 72-74)

2.7. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (σελ. 76-79)

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες

3.2.1. Εισαγωγή στην έννοια του Οργανωτικού Σχεδιασμού (σελ. 100-101)

3.3.1. Ηγεσία – Βασικές έννοιες (σελ.118-122)

3.3.2. Παρακίνηση (σελ. 124-129)

3.3.3. Δυναμική Ομάδων (σελ. 130-134) και

3.3.4 Επικοινωνία (σελ.136-150)

Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Για την τροποποίηση της ύλης θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

ΣΥΝ/ΤΗΣ

ΤΜ/ΡΧΗΣ

Δ/ΝΤΗΣΔ.Ε.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Κανονικός πίνακας”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral