• Κυριακή 6 Μαρτίου 2016. Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔06/03/2016 - 19:11 | Author: Newsroom

  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ´ 31 – 46

  31ταν δλθ υἱὸς τονθρπου ν τ δξ ατο κα πντες ογιοι γγελοι μετ’ ατο, ττε καθσει π θρνου δξης ατο·

  32 κα συναχθσεται μπροσθεν ατο πντα τθνη, καφοριε ατος π’λλλων, σπερ ποιμν φορζει τ πρβατα π τν ρφων, 33κα στσει τ μν πρβατα κ δεξιν ατο τ δρφια ξ εωνμων.

  34 ττε ρε βασιλες τος κ δεξιν ατο· δετε, ο ελογημνοι το πατρς μου, κληρονομσατε τν τοιμασμνην μν βασιλεαν π καταβολς κσμου· 35 πενασα γρ καδκατ μοι φαγεν, δψησα καποτσατ με, ξνος μην κα συνηγγετ με, 36γυμνς κα περιεβλετ με, σθνησα καπεσκψασθ με, ν φυλακμην καλθετε πρς με. 37 ττε ποκριθσονται ατ ο δκαιοι λγοντες· κριε, πτε σε εδομεν πεινντα καθρψαμεν, διψντα καποτσαμεν; 38πτε δ σε εδομεν ξνον κα συνηγγομεν, γυμνν κα περιεβλομεν; 39 πτε δ σε εδομεν σθενν φυλακ καλθομεν πρς σε; 40καποκριθες βασιλες ρε ατος· μν λγω μν, φ’ σονποισατε ν τοτων τν δελφν μου τν λαχστων, μοποισατε. 41 Ττε ρε κα τος ξ εωνμων· πορεεσθε π’ μο ο κατηραμνοι ες τ πρ τ αἰώνιον ττοιμασμνον τ διαβλ κα τος γγλοις ατο· 42πενασα γρ κα οκ δκατ μοι φαγεν, δψησα κα οκ ποτσατ με, 43 ξνος μην κα ο συνηγγετ με, γυμνς κα ο περιεβλετ με, σθενς καν φυλακ κα οκ πεσκψασθ με. 44ττε ποκριθσονται ατ κα ατο λγοντες· κριε, πτε σε εδομεν πεινντα διψντα ξνον γυμνν σθενν φυλακ κα ο διηκονσαμν σοι; 45 ττε ποκριθσεται ατος λγων· μν λγω μν, φ’ σον οκ ποισατε ν τοτων τν λαχστων, οδμοποισατε. 46 καπελεσονται οτοι ες κλασιν αἰώνιον, ο δ δκαιοι ες ζων αἰώνιον.

  Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα
  Οταν δε έλθη ο υιός του ανθρώπου με όλην την δόξαν αυτού και μαζή με αυτόν όλοι οι άγγελοί του, τότε θα καθίση στον θρόνον του, τον λαμπρόν και ένδοξον. 32Και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη της γης από της δημιουργίας του Αδάμ μέχρι της συντελείας του κόσμου και θα χωρίση αυτούς μεταξύ των με όσην ευκολίαν χωρίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τα ερίφια. 33 Και θα θέση τα μεν πρόβατα εις τα δεξιά του τα δε ερίφια εις τα αριστερά. 34 Τοτε θα στραφή ο βασιλεύς εις εκείνους που θα ευρίσκωνται εις τα δεξιά του και θα πη· “ελάτε σεις οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε την βασιλείαν των ουρανών, η οποία έχει ετοιμασθή για σας από τότε που εθεμελιώνετο ο κόσμος. 35 Διότι επείνασα και μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και με εποτίσατε, ήμουν ξένος που δεν είχα τόπον να μείνω, και με επήρατε στο σπίτι σας. 36 Ημουν γυμνός και με ενεδύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, εις την φυλακήν ήμουν και ήλθατε να με ιδήτε”. 37 Τοτε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι και θα πουν· “Κυριε, πότε σε είδαμε πεινασμένον και σε εθρέψαμε η διψασμένον και σου εδώσαμε νερό; 38 Ποτε δε σε είδαμεν ξένον και σε περιμαζέψαμε η γυμνόν και σε ενεδύσαμεν; 39 Ποτε δε σε είδαμε ασθενή η φυλακισμένον και ήλθαμε εις επίσκεψίν σου;” 40 Και θα αποκριθή εις αυτούς ο βασιλεύς· “Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που εκάματε, δια να εξυπηρετήσετε ένα από τους αδελφούς μου, που φαίνονται άσημοι και ελάχιστοι μέσα εις την κοινωνίαν, το εκάματε εις εμέ” (Ο Χριστός, ο βασιλεύς, που είναι ο Υιός του Θεού αλλά και υιός του ανθρώπου, τους πάσχοντας, τους πτωχούς και γυμνούς, αυτούς τους οποίους οι ματαιόδοξοι και υπερήφανοι περιφρονούν, τους θεωρεί αδελφούς του, τέκνα του ουρανίου Πατρός και τους περιβάλλει με όλην του την αγάπην. Δι’αυτό και κάθε βοήθειαν που τους προσφέρεται την θεωρεί ως προσφερομένην εις αυτόν τον ίδιον). 41Τοτε θα πη και εις εκείνους, που στέκονται εις τα αριστερά του· “φύγετε μακρυά από εμέ σεις οι καταράμενοι και πηγαίνετε στο αιώνιον πυρ, που έχει ετοιμασθή δια τον διάβολον και τους πονηρούς αγγέλους του. 42 Διότι επείνασα και δεν μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και δεν με εποτίσατε. 43 Ξενος ήμουν και δεν με επήρατε στο σπίτι σας, γυμνός και δεν με ενεδύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε”. 44Τοτε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντες, “Κυριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο η διψασμένον η ξένον η γυμνόν η ασθενή η φυλακισμένον και δεν σε υπηρετήσαμεν;” 45 Τοτε θα αποκριθή εις αυτούς και θα είπη· “αλήθεια σας λέγω· εφ’ όσον δεν εκάματε τα καλά αυτά εις ένα από αυτούς, που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ εκάματε”. 46 Και θα απέλθουν αυτοί μεν εις την αιωνίαν κόλασιν μαζή με τον διάβολον, οι δε δίκαιοι εις την αιωνίαν ζωήν μαζή με τον Θεόν.

 • greekteachers.gr