• Το Θεσμικό Πλαίσιο του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔09/03/2017 - 14:50 | Author: Newsroom

  alt

  Τεύχος Α

  1) αρ. φύλλου 83 και ημερομηνία δημοσίευσης 11-05-2016, του Νόμου 4386/9-05-2016 με θέμα: «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 66 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»,

  2) αρ.

  φύλλου 17 και ημερομηνία δημοσίευσης 15-02-2017, του Νόμου 4452/14-02-2017 με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα το Άρθρο 12 «Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

  Τεύχος Β

  1) αρ. φύλλου 1371 και ημερομηνία δημοσίευσης 17-05-2016 της με αριθμ. 20405/373/5-5-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας»,

  2) αρ. φύλλου 3529 και ημερομηνία δημοσίευσης 01-11-2016 της με αριθμ. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»,

  3) αρ. φύλλου 16 και ημερομηνία δημοσίευσης 12-01-2017 της με αριθμ. 462/6/04-01-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ -Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016- 2017»,

  4) αρ. φύλλου 4176 και ημερομηνία δημοσίευσης 23-12-2016 της με αριθμ. 217890/ΓΓ4/20-12-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης»,

  5) αρ. φύλλου 472 και ημερομηνία δημοσίευσης 17-02-2017 της με αριθμ. 5743/125/ 08-02-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 20405/373/2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας (Β’ 1371)»,

  6) αρ. φύλλου 661 και ημερομηνία δημοσίευσης 02-03-2017 της με αριθμ. 7977/167/21-02-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 462/6/4.01.2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον Καθορισμό αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία -Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017 (Β’ 16)»,

  7) αρ. φύλλου 490 και ημερομηνία δημοσίευσης 20-02-2017 της με αριθμ. 26412/16-02-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ»,

  8) αρ. φύλλου 490 και ημερομηνία δημοσίευσης 20-02-2017 της με αριθμ. 26381/16-02-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,

  9) αρ. φύλλου 491 και ημερομηνία δημοσίευσης 20-02-2017 της με αριθμ. 26385/16-02-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας».

  Loading...