Το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια όπως ψηφίστηκε από τη Bουλή

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔06/08/2017 - 10:15 | Author: Newsroom

 Το Νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια όπως ψηφίστηκε από την Βουλή 1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακριτούς παράλληλους τοµείς: α) τον πανεπιστηµιακό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως Πανεπιστήµια, β) τον τεχνολογικό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως Τ.Ε.Ι.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύµατος και γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία παρέχουν διπλώµατα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Δείτε το νομοσχέδιο ΕΔΩ

Loading...
  • europalso

    ideascentral