Πώς θα μειωθούν οι υψηλές συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων μετά τη νέα εγκύκλιο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔19/12/2016 - 19:45 | Author: Newsroom

Η εφαρμογή του νέου πλαφόν 2000 ευρώ στις συντάξεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδόθηκε αφορά δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς που είχαν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (12-5-2016), καθώς και όσοι εξ αυτών κατέστησαν ή θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά η σύνταξή τους ορίσθηκε ή θα ορισθεί πληρωτέα πριν από την ημερομηνία αυτή.

Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μέχρι την 31-12-2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€.
Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018.
Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό αυτής, όπως αυτό ισχύει, η τυχόν συγκαταβαλλόμενη με αυτή προσωπική διαφορά, καθώς και τα τυχόν συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη πάσης φύσεως επιδόματα (εξομάλυνσης, τέκνων, συζύγου αναπηρίας κλπ), αφαιρουμένων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου με τις διατάξεις:
α. της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α 226)
β. της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α 40) και
γ. της Υποπαραγράφου Β3 του ν. 4093/2012 (Α 222).
2. α. Επί του ποσού των 2.000€, που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις :
– του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α 120), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α180) και
– της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011.
β. Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ της κατά τα ανωτέρω κράτησης για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ.
γ. Το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Βασική σύνταξη 4.406,01
Συν Πρόσθετες παροχές (επιδόματα κλπ) 207,00
Μείον οι μειώσεις της σύνταξης με βάση τους νόμους 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012
1.419,90
Καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης προ κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ, περίθαλψης και φόρου, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου των 2.000€
3.193,11
Σύνολο κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ και υγειονομικής περίθαλψης
830,35
Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρου
2.362,76
Η τρέχουσα καταβαλλόμενη σύνταξη προ κρατήσεων και φόρου ανέρχεται στο ποσό των 3.193,11€. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, το ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 2.000€, δηλαδή το ποσό των 1.193,11€ (3193,11 – 2000), θα περικοπεί και επί του εναπομείναντος ποσού των 2.000€ (ανώτατο όριο σύνταξης), θα παρακρατηθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, η οποία ανέρχεται σε 120€ (2000 * 6% = 120€) και επί του υπολοίπου ποσού των 1880€ (2000 – 120) θα παρακρατηθεί η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη η οποία ανέρχεται σε 112,8€ (1880 * 6%).
Τελικά το καθαρό ποσό προ φόρου της νέας καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται σε 2000–120–112,8=1.767,2€, αφού το ποσό αυτό είναι μικρότερο των 2.362,76€ στο οποίο ανερχόταν το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης αυτής πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου του άρθρου 13 του ν. 4387/2016.

Loading...
  • europalso

    ideascentral