Ποιοι και πώς θα δουν μείωση και επιστροφή προστίμων της εφορίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔05/02/2018 - 18:00 | Author: Newsroom

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για μείωση στα που επιβάλλονται κατά τον φορολογικό έλεγχο, ξεκαθαρίζει με οδηγίες προς τις εφορίες ο διοικητής της κύριος Γιώργος Πιτσιλής. Εφαρμόζοντας διατάξεις του ν.4512 που ψηφίστηκαν στα μέσα Ιανουαρίου από τη Βουλή, παρέχεται στον φορολογούμενο η δυνατότητα να αποδεχθεί, με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση που θα καταθέσεις στην υπηρεσία που επέβαλε ο πρόστιμο, προκειμένου να πετύχει μείωση στα καταβαλλόμενα ποσά της τάξεως του 40% και άνω.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος:

– ως κίνητρο για την εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, παρέχεται η μείωση στο 60% του επιβληθέντος προστίμου ή του πρόσθετου φόρου

– μείωση προστίμου ή πρόσθετου φόρου εφαρμόζεται και επί όσων υποθέσεων ήταν εκκρεμείς κατά την 17.1.2018, όταν δηλαδή ψηφιζόταν ο νόμος στη Βουλή.

– ως «εκκρεμείς», για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, περιλαμβάνονται οι υποθέσεις:

α) όσες εκκρεμούσαν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης

β) για όσες εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης

γ) που είχαν συζητηθεί και δεν είχε εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή είχε εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο.

– για την μείωση των προστίμων, επί των εκκρεμών υποθέσεων, απαιτείται η υποβολή αίτησης – ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αποδοχής

– για τον υπολογισμό της μείωσης, ο φορολογούμενος, εφόσον το επιλέξει, προσέρχεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο και του χορηγείται ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ όπου αναγράφεται η προκύπτουσα οφειλή σε εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας. Το τελικό οφειλόμενο ποσό προκύπτει, αφού υπολογισθούν τόκοι/προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και αφαιρεθούν ποσά που έχουν καταβληθεί, εφόσον προβλέπεται η αφαίρεσή τους.

– αν η εξόφληση δεν διενεργηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η ανωτέρω μείωση δεν ισχύει και παραμένει απαιτητό το σύνολο του ποσού. Επισημαίνεται ότι για το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανεπιφύλακτης αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού σημειώματος, η αρχικά προβλεπόμενη προθεσμία για την καταβολή αναστέλλεται.

– Οι προθεσμίες ώστε να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την μείωση του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου στο 60%, διακρίνονται, με κριτήριο τον χρόνο έκδοσης της πράξης και το χρόνο κοινοποίησης της πράξης ή της εκκαθάρισης, στις εξής περιπτώσεις:

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα (οι επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στην προκύπτουσα οφειλή δεν απεικονίζονται).

Παράδειγμα 1ο

Έστω ότι ύστερα από έλεγχο εκδίδεται στις 20.12.2017 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2014, με την οποία βεβαιώθηκε διαφορά φόρου πάνω από 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση, η οποία κοινοποιήθηκε στον φορολογούμενο 10.1.2018. Ο φορολογούμενος υποβάλλει 25.1.2018 δήλωση ανέκκλητης αποδοχής της πράξης. Εφόσον καταβάλλει μέχρι 24.2.2017 την προκύπτουσα οφειλή, το πρόστιμο του άρθρου 58 ΚΦΔ μειώνεται στο 60% και το υπόλοιπο διαγράφεται, ως εξής:

Παράδειγμα 2ο

Έστω ότι ύστερα από έλεγχο εκδίδεται στις 29.12.2017 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για τη χρήση 2012, η οποία κοινοποιήθηκε στον φορολογούμενο 16.1.2018.

Ο φορολογούμενος υποβάλλει στις 30.1.2018 δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης και καταβάλει την προκύπτουσα οφειλή εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ώστε να επωφεληθεί της μείωσης του προστίμου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ΚΦΔ.

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται υποχρεωτικά καταρχάς οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4509/2017 και κατόπιν αυτές της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, ως ακολούθως:

Ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων για την επιεικέστερη κύρωση αντί του αρχικώς επιβληθέντος πρόσθετου φόρου 12.000€ επιβάλλεται πρόστιμο 8577€, το οποίο ισούται με το 50% του προσδιορισθέντος φόρου πλέον τόκου υπολογιζόμενου από 1.1.2014 έως 30.1.2018, ήτοι την ημερομηνία υποβολής της ανέκκλητης δήλωσης. Κατόπιν εφαρμογής δηλαδή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4509/2017 ο αρχικώς επιβληθείς πρόσθετος φόρος μειώνεται κατά 3.423€ (ήτοι 12.000-8577= 3423).

Στη συνέχεια, εφόσον η συνολική προκύπτουσα οφειλή των 15.146€ εξοφληθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας, το επιβληθέν με τις επιεικέστερες διατάξεις πρόστιμο 8577€ μειώνεται περαιτέρω κατά 40%, ήτοι κατά 8577X40%= 3431€, και συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ για τη διαγραφή του ποσού αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει συνολικό όφελος για τον φορολογούμενο 3423+3431 = 6854€ , και αντί του αρχικώς επιβληθέντος πρόσθετου φόρου 12.000€ τελικά καταβάλλεται πρόστιμο 5146€ (=12.000-6854).

– Επισημαίνεται ότι θέματα που αφορούν επιστροφή, συμψηφισμό, διαγραφή ποσών που καταβλήθηκαν πριν την 1/1/2018, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4509/2017, και πριν την 17/1/2018, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4512/2018, θα διευκρινιστούν με νεότερη εγκύκλιος έγγραφο. Ποσά που καταβλήθηκαν από τις ως άνω ημερομηνίες και μετά, κατά περίπτωση, διαγράφονται, επιστρέφονται ή συμψηφίζονται, σύμφωνα με το newmoney.gr.

– Το ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ που δίδεται στον φορολογούμενο που ζητά μείση προστίμων έχει την εξης φόρμα:

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral