ΟΑΕΔ: Συνοπτικός διαγωνισμός συντήρησης ακινήτου Αγ. Μάρκου και κατασκευής χώρου σεμιναρίων στο ΚΠΑ2 Αγ. Αναργύρων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔15/09/2017 - 12:34 | Author: Newsroom

– ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]  για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “1. Συντήρηση ιδιόκτητου ακινήτου επί οδού Αγ. Μάρκου 11, 2. Κατασκευή χώρου εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο ΚΠΑ2 Αγίων Ανργύρων”

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ

Loading...
  • europalso

    ideascentral