ΟΑΕΔ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σταθμών εργασίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔26/09/2017 - 17:32 | Author: Newsroom

– Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την “Προμήθεια εβδομήντα (70) σταθμών εργασίας, προκειμένου να κυλυφθούν ανάγκες της Δ/νσης Μηχανογράφησης”.

Ο προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια εβδομήντα (70) σταθμών εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της Δ/νσης Μηχανογράφησης», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης «56.000,00» € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 69.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (Αναληφθείσα υποχρέωση 1510/18-09-2017), καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 09-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Διοίκησης του Οργανισμού (Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος), προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Προμηθειών του Οργανισμού.

Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του Οργανισμού έως την 09-10-2017 και ώρα 14.30μμ (προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).
Πληροφορίες για τους όρους κτλ. του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.30 π.μ. – 14.30 μ.μ. (τηλ.: 210 9989585, 210 9989578, φαξ : 210 9989589, email: b4@oaed.gr)

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral