• ΟΑΕΔ: Συνοπτικός διαγωνισμός επισκευής Ε.Κ. Σαλαμίνας και Περιχώρων

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔15/09/2017 - 12:19 | Author: Newsroom

  – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

  Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης

  Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

   

  Τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Επισκευή Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας και Περιχώρων”

  Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ

  Loading...