ΟΑΕΔ: Συνοπτικός διαγωνισμός επισκευής Ε.Κ. Σαλαμίνας και Περιχώρων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔15/09/2017 - 12:19 | Author: Newsroom

– ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

 

Τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Επισκευή Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας και Περιχώρων”

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral